Trafikreglemente för Årsta Havsbad

Antaget av årsstämma 1997-03-20

§ 1

Högsta tillåtna hastighet för motorfordonstrafik inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område är 20 km/tim.

§ 2

Vid framförande av motorfordon inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område skall största försiktighet iakttagas, samt särskild hänsyn visas mot gångtrafikanter och cyklister.

§ 3

Stora Badparken i Årsta Havsbad skall medelst låst bom vid infarterna hållas stängd för motorfordonstrafik hela året. Undantag medges motorfordon med särskilt tillstånd. Lilla Badparken i Årsta Havsbad skall medelst låst bom vid infarterna hållas stängd för motorfordonstrafik sommartid. Undantag medges motorfordon med särskilt tillstånd.

§ 4

Genom Samfällighetsstyrelsens försorg kan vägar inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område vid behov förses med trafikhinder. Styrelsen kan även besluta att befintliga trafikhinder skall avlägsnas.

§ 5

Snöröjning av vägar och parkeringsplatser inom Årsta Havsbads Samfällighetsförenings område ombesörjes i en omfattning som beslutas av samfällighetsstyrelsen