Styrelsemöte 501och 502

Beslutades att bygga en" åsnetrappa" i branten på Utsiktsvägen och efter offert intagning erbjuda arbetet till Bengt Andersson.

Alla dokument beslutades och är färdiga för tryck till stämman.

Handlingar avseende revision av 2022 är överlämnade till revisorerna.

Mötet den 13 mars startade med besök av Tennisklubben representerat av ordförande, vice ordförande och kassören samt Bastusällskapet representerat av ordförande och sekreteraren. Diskuterades de av styrelsen framtagna förslag till överenskommelser. Tanken är att det för framtiden ska finnas dokumenterat vad som gäller mellan samfälligheten och verksamhetsområdena samt vara känt av alla medlemmar i samfälligheten.

Tennisklubben undertecknade överenskommelsen och ser det som en trygghet att det finns en dokumentation.

Bastusällskapet avstod för att man inte anser att det behövs, och vägrar diskutera frågan med sittande styrelse.

Det förslag som skickats till Horsfjärdens båtsällskap är obesvarat.

Arbetsmiljöfrågor

Diskuterades hur man inom styrelsen ska hantera personalfrågor av känslig art. Konstaterades att det i nuläget inte finns rutiner för det. Samfällighetens styrelse bör ha en policy för hur det ska hanteras i de delar där vi är arbetsgivare. Frågan är som tidigare meddelat även aktuell i den avgående styrelsen.

Hyresgäster och hyresfastigheter

Hyresavtalet på lägenhet 6 a, är på ett år om det finns intresse för att nästa år upplåta lokalen till någon verksamhet.

Parkeringsintäkter för februari uppgick till ca 10 000.-.

Kontakt med Haninge kommun angående vägventiler som ligger för högt. De kan i nuläget inte säga när arbetet kommer att påbörjas utan hänvisar till att det ska ske när tjälen gått ur marken. Frågan, som är en långbänk, ska tas upp i samrådsgruppen med Haninge kommun till våren. En plan för arbetet har efterfrågats ett flertal gånger.

Avtalet om snöröjning för de parkeringar för Utö bor, bl a Mynäsudd, som utförs sägs upp pga att arbetet inte ryms inom anläggningsbeslutet

El-Larsson byter till Led armaturer på vägen ner mot Föreningsgården vilket spar dyr el.

Den lilla lokalen som finns i hörnan på Torget med den lilla  “kioskluckan” är uthyrd och för försäljning av bl.a. kläder. Presentation kommer i Havsbladet.

För er om undrar och är intresserad vad det är avtal/överenskommelser vi föreslagit till våra verksamhetsområden, bifogas nedan, det som är i hamn med Tennisklubben.

 

Avtal mellan Årsta Havsbads Samfällighet (ÅHS) och Årsta
Havsbads Tennisklubb (ÅHTK) gällande tennisverksamheten i Årsta
Havsbad.

Samfälligheten äger alla anläggningar och har det övergripande ekonomiska ansvaret. I
anläggningsbeslutet pekas vissa verksamhetsområden specifikt ut. De har egna styrelser
och en egen ekonomi som är underställd samfällighetsstyrelsen.
Drift- och löpande underhåll åligger verksamhetsområdena, medan större reparationer och
förnyelse fördelas mellan verksamhetsområdena och ÅHS. I anläggningsbeslutet beskrivs att ”verksamhetsområden i första hand ska finansieras av brukarna” och det är därför rimligt attde bidrar till det periodiska underhållet. Det sker genom att ett årligt bidrag betalas till ÅHS för underhåll som över tid ska motsvara den andel som det är rimligt att
verksamhetsområdena kan stå för.

Det kan inte uppstå någon ”skuld” till/från
verksamhetsområdena gentemot ÅHS. Vi tittar inte på en ögonblicksbild, utan strävar efter
en utjämning på lång sikt. 

Verksamhetsområdenas budgetar ska godkännas av ÅHS och att samverkan ska ske vid
alla större projekt. 

Fördelning av ansvar och därtill hörande kostnader

ÅHS ansvarar för

Banbeläggning (exklusive årlig
gruspåfyllnad).
Förvaring av tennisgrus inköpt av ÅHTK
Staket runt banorna.
Bodar för förvaring (underhåll)
Vattenförsörjning färskvatten &
havsvatten, igångsättning, stängning och
underhåll

ÅHTK ansvarar för

Uthyrning av banorna och den verksamhet
som bedrivs där.
Grus, nät & stolpar, linjer och övriga
baninventarier
Vattenslangar, spridare mm
Banskötsel
Kostnaden för verksamhetens elförbrukning

ÅHTK:s bidrag till underhåll utgörs idag av en årlig amortering av en del av kostnaden för
banomläggningen av Plexipavebanan 2008. Amorteringen utgör idag 12 000 kr, lånesaldo
72 000 kr.
Överenskommelsen innebär att amorteringen ökar till 15 000 kr årligen fr o m 2024, vilket
sedan övergår i ett årligt, fast bidrag till ÅHS när skulden är betald.
Representanter från ÅHTK:s styrelse bjuds årligen in till Samfällighetens styrelse för
överläggningar gällande tennisverksamhetens förvaltning i Årsta Havsbad.
Härmed bekräftas ingående av detta avtal och dess giltighet tills att endera parten säger uppavtalet skriftligt. Avtalet är föremål för årlig översyn i bästa samförstånd.

Ort och datum 

Styrelseordförande ÅHS          Styrelseordförande ÅHTK
Ingela Dahlin                            Claes Andersson