Det har uppkommit en frågeställning om samfälligheten borde ha redovisat moms redan från 1/1 2022. Vi påbörjade den utökade moms-redovisningen den 1/7 och anmälde detta till skatteverket. Kassören utreder frågan

En en preliminär underhållsplan presenterades för 20- års planen.

Det har inkommit handlingar från Lantmäterimyndigheten. Stadsberga 8:519 är nybildad fastighet med nuvarande andelstal 0,2 som avstyckats från Stadsberga 8:518.

Hyresgäster och hyresfastigheter

Vi har intressenter som vill hyra lägenhet 6a i ett år. 

Lägenhet 9, "Fiket på torget" har sagt upp sitt hyresavtal.

Vi har en intresseanmälan från en person som är intresserad av att fortsätta med cafeverksamhet. Affärsplan är inskickad, och vi hoppas skiva kontrakt i närtid.

Trafik och parkeringar

Gubbsen sätter upp en skylt ”lekande barn” vid Typografstigen 3-4. Vid Lotsvägen och Badparkens parkering har plank lagats. Parkeringsintäkter för januari uppgick till 6 000.-.

Vägar, diken, och trappor samt snöröjning

Önskemål om trappa vid Utsiktsvägen har framförts av boende. Offerter tas in. När tjälen går ur marken ska Simmarstigen skevas för att förbättra dagvatten-avrinning. Beslutades att infartsvägen på Kryssarstigen ska byggas av Näslund Bygg & Entreprenad AB till en kostnad av ca 100 000.- inkl. moms.

Dagvatten

Dagvattenproblem på Simmarstigen där en del vatten rinner in till fastighet från vägen. Om åtgärden inte är tillräcklig är fastighetsägaren på egen bekostnad villig att sätta in en pump som pumpar bort vattnet under vägen till diket på andra sidan. Det är godkänt från ÅHS sida.

Vid Torgvägen/Köpmanstigen har fastighetsägare fått tillstånd att på egen bekostnad ansluta sig till vårt DV-system samt instruktioner för åtgärden.

Byggnader

I Gamla Konsum ska en ny ytterdörr på framsidan sättas in, dörren blir nu utåtgående och kan därmed klassas som utrymningsväg.

Fönstren på framsidan ska förstärkas med säkerhetsglas, enligt den rekommendation vi fick vid byggnadsinspektionen, som monteras från insidan.

Elanläggningar 

Det pågår arbete med elavläsning och fördelning  av de elräkningar som är gemensamma.

Övriga frågor

Beslutades att uppgradera olycksfallsförsäkringen för styrelse, adjungerade och anställda.

Styrelsen har tagit fram förslag till ny debiteringslängdatt biläggas i kallelsen, den är utformad i enlighet med vad som krävs av Kronofogdemyndigheten. En debiteringslängd likadan som föregående år att finnas tillgänglig vid stämman.

Resten av mötet ägnades åt stämmohandlingarna.

Verksamhetsområden

Båtverksamheten- HBS lämnade återbud till att delta i styrelsemötet.

Förslag till överenskommelser med Bastuverksamheten och Tennisverksamheten framtaget. Båda föreningarna är inbjuda till en träff med styrelsen i mars.