SAMFÄLLIGHET, ANLÄGGNINGSBESLUT,  DELTALJPLAN... VAD ÄR DET?  

En samfällighet är en förening där alla som äger en fastighet även är delägare i den gemensamma anläggningen. Vad som ingår i den gemensamma anläggningen är beslutat i ett s.k. anläggningsbeslut av Lantmäteriet.  

Här i Årsta Havsbad äger vi vägarna i området, utom Årsta Havsbadsvägen, vi äger mark, badparken, skogar, parkeringar och de hus som finns på torget, föreningsgården, bryggor mm. Det finns specificerat i  anläggningsbeslutet som finns på hemsidan. Det finns en lag om samfälligheter och även stadgar som vår samfällighet tagit fram.  

Det finns också en detaljplan som beslutats av Haninge kommun. Detaljplanen för Årsta Havsbad  består av en plankarta och planbestämmelser.  Detaljplanen reglerar markanvändning och vad som får byggas och på vilket sätt, på olika platser inom området. Den finns på Haninge kommuns hemsida.  

Gestaltningsprogrammet för Årsta Havsbad är en  bilaga till detaljplanen. Syftet med gestaltningsprogrammet är att beskriva Årsta Havsbads karaktär och hur den ska bevaras samtidigt som bebyggelsen utvecklas. Tanken är att programmet ska vara ett stöd för och  inspirera fastighetsägare som ska söka bygglov. Den är  till skillnad mot detaljplanen inte rättsligt bindande. 

Vår samfällighetsförening består av alla vi fastighetsägare. Vi väljer vid den årliga stämman en styrelse som har till uppgift att arbeta enligt anläggningsbeslutet, detaljplanen, samfällighetens stadgar och de beslut som tas på stämman. Till stämman kan alla fastighetsägare skriva motioner i frågor man vill ha beslutade. Om det är förslag som strider mot anläggningsbeslutet ,mot lagen om samfälligheter eller annan lag eller mot stadgarna ska de inte antas. 

Styrelsen har möte en gång per månad i föreningsgår den där dagordningen har en fast agenda.  Referat av mötet återfinns varje månad, när protokollet är godkänt, på samfälligheten hemsida. Till styrelsen finns ett tiotal adjungerade personer som har  specialkunskaper och intressen av olika frågor som styrelsen har ansvar för.  

De som kallas "gubbs" är timanställda av samfälligheten att utföra underhåll av vägar, byggnader, mark och  park mm.  

Som medlem i samfälligheten är vi alla skyldiga att betala samfällighetsavgiften och även att hålla oss informerade om vad som händer och vilka regler som  gäller. Det vi i styrelsen gör för samfälligheten rapporteras på vår hemsida där kan du teckna dig för att få mail när sidan uppdateras.  

Den avgift som du betalar varje år går till det som samfälligheten ska ansvara för. Hur de pengarna ska  användas ska godkännas av stämman. Budgeten kan du läsa om i stämmohandlingarna och de finns också på vår hemsida. 

Din rättighet som medlem innebär också att delta med din röst i alla beslut som sker på stämman. Inför varje stämma skickas det ut en kallelse och handlingar. Där finns de motioner som det ska tas beslut om. Läs  och fundera på vad du tycker om de olika förslagen och delta med din röst. Det är både en rättighet och en  skyldighet om vi vill bevara en demokratisk ordning i  samfälligheten.