Till fastighetsägare längs stranden i Årsta Havsbad

Vid en promenad längs vattnet i Årsta havsbad ser man att det finns några få hus som har
sjötomt. Längs sträckan är det dock mestadels mark som tillhör oss fastighetsägare i
samfälligheten.
På några platser har det anlagts bryggor som inte finns med i anläggningsbeslutet, på andra ställen har fastighetsägare satt upp staket för att försvåra framkomligheten på samfälld mark. Det finns platser som är tillgängliga men har arrangerats på ett sådant sätt att besökare får uppfattningen att det är en privat plats.

Vid våra stora bad har vi kuperad mark ner till stränderna vilket innebär att funktionshindrade och äldre personer upplever det svårtillgängligt att ta sig ner till vattnet. Andra upplever att de inte har tillträde till det som är vårt gemensamma område. Man kan som fastighetsägare uppfatta det obekvämt om personer uppehåller sig nära ens tomt
för att få tillgång till den gemensamt ägda stranden men det är tyvärr inget som hindrar rätten till tillträde. För att förstärka känslan av privatliv på den egna tomten kan man anlägga träd, buskar eller annat insynsskydd. I de fall det önskas samarbetar vi så att tillträdet till strandlinjen anordnas på ett gemensamt trevligt sätt.

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att de tomtmarkeringar man har är synliga och
korrekta. Om en Lantmäteriförättning krävs bekostas det av fastighetsägaren. De låsta bommar som idag finns på några ställen för att förhindra tillträde ska tas bort för att
man ska kunna åka ner till vattnet och bli avsläppt där. Handikapp-parkeringsplatser ska
märkas upp i anslutning till bad och även bajamajor ställas upp under sommarsäsongen där så bedöms lämpligt.

Strandlinjen i Årsta Havsbad tillhör oss alla, undantaget de fastigheter som har en registrerad strandtomt. I och med denna inventering har vi fattat ett styrelsebeslut att ta hand om våra gemensamma stränder och mark till gagn för allas tillträde enligt detaljplan och anläggningsbeslut. Om Du som fastighetsägare har staket, möbler, byggnader, bryggor, båtar, växter etc. som Du anser vara Dina och som står på samfälld mark uppmanas Du att ta bort dessa senast den
1 maj 2022.

 

Styrelsen för Årsta Havsbad Samfällighetsförening
genom
Ingela Dahlin ordf.