Ekonomi Avtal  

Budgeten för 2022 diskuterades.  Kommunen har meddelat att de har nya rutiner när det gäller bidraget till skötsel av badparken  för 2022.

För 2021 var bidraget 95 000 kr

Båtklubben har inkommit med en skrivelse gällande grundprinciper för HBS  årliga bidrag till underhåll av bryggor.

Beslutades att flytta sparkapital till  SBAB där vi erbjuds en ränta på 0.30% av vårt sparande.

Haninge kommun har tyvärr meddelat att man beslutat att inte ge något  investeringsbidrag till inre badbryggan. 

Trafik och parkeringar 

Parkeringsintäkter för 2021 är nu uppe i drygt 1 100 000.-. 

Inventering av stenar som saknar reflexer är gjord. Tillsynsman åtgärdar de två som saknar reflexer. 

Vägar, diken, och trappor samt snöröjning 

Snökäppar kommer att sättas upp inom kort. 

Beslutades att inköpa ett arbetsfordon med fakturadatum efter årsskiftet. Ingeman Bengtsson undersöker marknaden. 

Trappan mellan Idrottsvägen och Västra Parkvägen är riven och ny under  uppbyggnad.  

Iordningställande av Fricks väg ska påbörjas i veckan. Arbetet består av röjning  för framkomlighet för arbetsfordon samt materialpåfyllning. 

Postboxar och postlådor    

Postlådor som inte används är nu borttagna från ställningarna. Nya postlådor  kommer att sättas upp och plomberas. I postlådan kommer att ligga en  instruktion till kommande ”ägare” hur man ska agera för att få sin post hit. Mats lämnar ut uppgift om vilken låda nyinflyttad får bruka. Hemsidan ska  kompletteras med info. Postboxar hanteras som tidigare.  

Dagvatten 

Dagvattengruppen har haft möte med Thyréns för genomgång av kartlager och problemet med dagvatten vid Videnäsvägen. 

Diskussion om anläggande av våtmark i anslutning till parkeringen vid Videnäsvägen diskuterades också.  

Möte med Haninge kommun som markägare kommer att ske nästa vecka. 

Den inköpta inspektionskameran för rör är provad och används nu för undersökningar. 

Mark, park och torget  

Invasiva arten vresros är under borttagande vid Hamnbacken. 

Båtbryggorna  
 

Arbetenmed båtbryggor ligger nere till mars. Gubbsen har en lista med saker  som ska åtgärdas till nästa säsong. 

Beslutades att arbetet med att göra om Båtstigens brygga skjuts upp till 2023.