Av någon anledning försvann referatet av styrelsemöte 482 publiceras igen nedan.

 

Ekonomin ser fortsatt god ut. Ragnhild gick igenom resultat- och balansrapport samt budgetuppföljning per 31 september.

Konstaterades att de totala parkeringsintäkterna för 2021 kommer upp i över 1 000 000 kr.

 Kraftigt regn har orsakat skador på vägar och grus har runnit ner i diken. Rensning har gjorts.

Förbättring av Fricks Väg ska göras genom att fylla på med nytt material.

Igensatta ledningar har bytts ut på Mellanstigen 2-8. På Typografstigen har vägen släntats för bättre avrinning.

 Byggbesiktning är genomförd och man konstaterar att konditionen är förhållandevis bra. Att byta ut bryggan vid Båtstigens blir kostsamt. Man har sagt i bryggruppen att vi behåller bryggan i dess nuvarande form och avvaktar till priset på virke har normaliserats. De reparationer som behöver göras kan hanteras av gubbsen.

Björn Neubeck och Reidar från båtklubben går igenom skyltning vid/på bryggorna och kommer med nytt förslag.

 De nya stadgarna finns nu uppdaterade och publicerade på hemsidan.

 En fråga har inkommit att sätta upp laddstolpar på vår gemensamma parkering.

Beslutades att säga nej till förfrågan då det inte ingår i anläggningsbeslutet att sätta upp laddstolpar.