Sammanfattning av styrelsemöte 2017-06-07

Förvaltning Rapport från tillsynsman Kenneth Breime om utförda arbeten på torgets lägenheter samt butiken. Gräsklippning och montering av väghinder har skett samt genomgång av alla gräsklippare. Skyltar till grillplats har satts upp. De nedtagna tallarna vid föreningsgården ska bli bänkar vid grillplatsen nere vid badet.

Ekonomi Nya parkeringsplatser har anordnats vilket ökat våra intäkter för förhyrda p-platser.

Beslöts att kostnaden för alla våra föreningar ska vara 300 kr per tillfälle året runt för att hyra föreningsgården. Årsmöten är avgiftsfria.

Trafik o parkeringar De p-förbudsskyltar som tidigare satt utmed Årsta Havsbadsvägen har Trafikverket tagit bort, då de anser att det ska räcka med p-förbudsskyltar vid bägge infarterna till Årsta Havsbadsvägen.

Både Utöstigens och Karlslunds parkeringar ska göras om till SMS-parkeringar.

Vägar Kommunen har saltat vägarna, då vägarna ännu inte är överlämnade till ÅHS. Många medlemmar hör av sig om önskemål av gupp, vilket beaktas men strategin är att dämpa farten vid korsningar.

Mark, park, torget samt bryggor Under sommaren är det paus för bryggjobb. Soffan vid stora badet ska dock bytas ut. Lilla studsmattan i parken ska tas bort pga ansvarsfrågan.

Jättebjörnlokor ska kartläggas i vårt område. Beslöts att testa med ogräsättika för att ta död på lokan.

Vattensystemet Många vattenläckor i området. När det gäller Trollstigen mellan Sven Wallanders väg och Gamla vägen har kommunen stängt av vårt sommarvatten och försöker nu förse alla berörda fastigheter med kommunalt sommarvatten. Detta gäller även Strandstigen, då läckorna är svåra att åtgärda.

Dagvattensystemet Dagvattenrör är filmade på Gamla vägen, Vimpelstigen och Lotsvägen. Vid problem har rören spolats.

Många fastighetsägare har problem med avrinningen av Årsta Havsbadsvägen då diken tagits bort. Marianne tar kontakt med Trafikverket.

Elanläggningar Beslöts att hyra en skylift dels för att byta lampor och dels för att rensa runt ledningar. Anmälan till Trafikverket måste ske innan arbete på Årsta Havsbadsvägen sker.

Information Beslöts att Richard Roosvall framställer en ny folder om Årstastugan. Havsbladet ligger på tryckeriet och skickas snart ut.

Under tiden 14 juni till 9 augusti kommer vår expedition att vara öppen för medlemmarna mellan kl 18.00 och 19.00 varje onsdag.

Cykelloppet Velothon äger rum den 10 september. Beslöts att en depå får finnas vid torget med önskemål om fler bajamajor än förra året.

/ Marianne Rocklind