Sammanfattning av styrelsemöte 2017-05-02

Förvaltning Tillsynsman Kenneth Breime rapporterar att butikens fasad liksom 4-kanten bakom är tvättad inför sommarens målning. Träd har fällts och rishögar har tagits om hand och förberedelser inför valborg har gjorts. Uteplatsen på lägenhet 2 har man rivit taket på och byggt nytt.

Förberedelser inför sommarens ungdomsarbete är gjort och det blir 3 st 3-veckors perioder med 8 ungdomar i varje. Förslag till arbete för ungdomarna är att klippa gräs, tvätta skyltar, måla bommar städa i badområden mm.

Styrelsen beslöt att nästa år ska sista ansökningsdagen för sommararbete vara 30 mars och ej annonseras ut i kallelsen utan endast i Havsbladet i december och på hemsidan.

Ekonomi och avtal Marianne gav information om att vi numera har 10 lönekonton då även löner för ”gubbsen” budgeterats under periodiskt underhåll, då arbete utförts som gäller det periodiska underhållet.

Styrelsen beslöt att anta de av Christer föreslagna reglerna vid uthyrning av lägenheter och lokaler, som kommer att finnas i Havsbladet samt på hemsidan.

Trafik och parkering Antal platser för parkering utökas. Kostnad för att parkera vid Flottans plan kommer att vara lika som vid Stora parkeringen. Antalet handikapplatser nedanför föreningsgården vid Strandstigen utökas till två.

Vägar, diken o trappor Inom området finns 7 200 kvm parkering som till stor del behöver grusas. I första skedet ska Simmarstigens parkering få 5 cm grus och utvärderas.

Styrelsen beslöt att leasa en hjullastare på 6 år, att tillsynsman är ansvarig och försäkring ska tecknas.

Mark, park, torget samt bryggor Bryggbesiktning har genomförts idag – man följer budget. I Båtstigens brygga ska sättas pålar. Senast 1 maj ska alla y-bommar vara i sjön. Leif Söderberg är ansvarig för samtliga bryggor.

Beslöts att ställa samman lecastenar som avställningsplats för engångsgrillar nere i parken i närheten där valborgsmässoelden brukar vara. Särskilda soptunnor för engångsgrillar har ställts ut i badparken och vid badet i Karlslund.

Vattensystemet Krisartat läge för sommarvattnet med många läckor. Vi tar numera in kommunalt vatten i båda våra vattenverk. Grundvattnet är osedvanligt lågt så alla måste spara på vattnet.

Dagvatten Årsta Havsbadsvägen, Lotsvägen och Vimpelstigen har gamla betongledningar. Det gamla ledningssystemet måste redas ut och förnyas.

Marianne och Sune Lagerström har vandrat hela förmiddagen med Trafikverkets nye projektledare Ola Björklin för att informera om avsaknaden av diken mm utmed Å.H.vägen.

Elanläggningar Mikael Isaksson, ny i styrelsen, informerades om att styrelsen ansvarar för elanläggningarna i Å.H. vilka är 9 st pumphus, 2 vattenverk och belysning i området samt utmed Å.H.vägen.

Information Marianne jobbar med Havsbladet och sätter upp anslag på anslagstavlorna med info om alla vattenläckor samt på hemsidan.

Rapporter Hjärtstartare finns i restaurangen och Per Hållnissa meddelar att det ska bli en kurs med deltagare från alla våra föreningar.

Marianne rapporterade från ordförandeträffen den 20 april med alla föreningars ordföranden. Maine Grönquist presenterades, då det är Maine som numera har hand om föreningsgårdens skötsel och bokningar. Maine är ledamot i Stugägareföreningens styrelse.

/ Marianne Rocklind