Sammanfattning av styrelsemöte 2017-02-06

Förvaltning
Styrelsen beslöt att godkänna au:s förslag till ny tillsynsman och anställa Kenneth Breime, som börjar den 1 mars.

Gubbsen har röjt i parkerna, där mycket ramlat ner efter de stormar vi haft. Stugägareföreningens anslagstavla har tagits bort, då den var i mycket dåligt skick men portalen är flyttad till en annan anslagstavla.

Sandaggregat till 4-hjulingen har köpts in och fungerar bra.

Ekonomi
Marianne informerade övriga ledamöter om den kölista som finns över lägenheterna vid torget. Det är Christer Reich, som ansvarar för hyresavtal och hyresgäster samt denna kölista.

Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen som Marianne färdigställt och Balans- och Resultaträkningen som Christer lämnat.

Trafik o parkeringar
En motion till stämman har inkommit angående olagliga förbudsskyltar.
Styrelsen beslöt att ta ner förbudsskylten för hästar vid Ryttarstigen och utreda frågan med kommunen och Länsstyrelsen om vad som gäller samt skriva ett motionssvar.

Frågan har tagits upp om vi skulle kunna ha skyltar vid infarten av våra vägar som begränsar till 3,5 ton. Ingeman Bengtsson och Kjell Lönnberg har utrett frågan och kommit fram till att det är svårt för oss att kontrollera ett det efterföljs. Däremot finns önskemål om att inköpa 10 st mobila vägskyltar med valfri text , t ex tjällossning, som vi kan ställa ut vid behov, vilket styrelsen beslöt till en kostnad av 10.700 kr inkl moms.

Varningsskyltar vid vägbulor måste sättas upp och ev måste nya köpas in.

Vägar, diken o snöröjning
Ingeman Bengtsson har gjort en utredning ang framtida snöröjning när Årsta säteri inte längre kan bistå oss. Önskemål har länge funnits om en hjullastare som kan användas till mycket mer än snöröjning. Ingeman föreslår att vi leasar en hjullastare till hösten. Styrelsen funderar över förslaget och återkommer med beslut när verksamhetsplanen med budget ska antas av styrelsen.

Mark o park
Bo Hellberg föreslog att vi ska skärma av Gläntan längst in med staket för att kunna lägga samfällighetens ris där.

Beslöts att föreningsgårdens toaholk flyttas några meter ifrån föreningsgården och hålls öppen framförallt på vintern när kommunens bajamajor inte är tillgängliga.

Vattensystemet
Pumphus 10 har periodvis inte fungerat pga kabelskador orsakade av LTA-grävningar. Marianne tar kontakt med Haninge kommun för lagning av kabeln. Hela vattensystemet stängs av denna höst men måste hålla över sommaren. Avvecklingsprocessen måste alla medlemmar vara med och betala som tillhör Ga:7.

Dagvattensystemet
Dagvattengruppen träffas en gång per månad men ska även ha möte med Haninge kommun om dagvattenåtgärder förorsakade av VA-grävningarna.

Vid restaurangen och butiken måste takvattnet avledas till dagvattenbrunnar i närheten. Dessa grävningar görs i samband med grävning för LTA-brunnen till butiken. Restaurangen har fått sitt vatten och avlopp samt en ny fettavskiljare.

Byggnader
Styrelsen har beslutat att isolera vinden på den gamla delen av föreningsgården och låta ÅHB-Bygg fortsätta med arbetet på föreningsgården.

Kjell Lönnberg kontaktar försäkringsbolaget för att utöka försäkringen för föreningsgården efter om- och tillbyggnad.

Kjell Grönquist föreslog att styrelsen skriver ramavtal med Stockholms Byggpartner Västerhaninge AB, vilket styrelsen beslöt.

Information
Vår webmaster Gunnar Sjöberg kommer att informera om hemsidan på stämman, som äger rum den 25 april i Åsö gymnasium där vi är vartannat år.

Gång- och cykelbana från Västerhaninge till Flottans plan projekteras av Trafikverket som dock inte vill kosta på någon belysning. Därför har Marianne kontaktat kommunen och bett att de bekostar en belysning som skulle ge ett mervärde inte bara för våra medlemmar utan även för AMf 1, som är Haninge kommuns största arbetsgivare och har personal som cyklar till jobbet. Marianne har bett Fastighetsägareföreningen och Amf 1 att uppvakta kommunen i detta ärende.

/ Marianne Rocklind