Sammanfattning av styrelsemöte 2017-01-09

Förvaltning
En av våra ”gubbs” Mauno har börjat plocka ris och stora grenar i parken efter stormarna som varit.
Ingeman som är vägansvarig föreslog ett inköp av ett sandaggregat att kopplas på 4-hjulingarna, vilket styrelsen beslöt att godkänna.

Ekonomi
Marianne bevakar en fordran på 241.762 kr för en skada som SIA AB orsakat på våra dagvattenledningar vid torget. Ärendet är sen SIA ABs konkurs överförd till kommunens försäkringsbolag, som bör betala ut skulden till oss.

Styrelsen beslöt att ansöka om ett lån på 1 milj för att kunna betala kommunen för våra gemensamma 5 VA-anslutningar utan att behöva ta medel från driften eller underhållsplanen.

Hyresfastigheter, hyresgäster
Alla hyresavtal är nu klara och intäkterna har ökat per år med c:a 60.000 kr pga hyreshöjningar, som Christer och Marianne har jobbat med.
Sanering och renovering av lägenhet 1 är snart klar. Den har dessutom vinterbonats. Materialkostnad står samfälligheten för.

Vägar, diken o snöröjning
Trafikverket ansvarar för snöröjning av trottoaren men under byggtiden är det kommunen som ska ploga och sanda.
När det gäller plogning av våra mindre vägar så har 4-hjulingarna klarat av det bra. Större vägar och parkeringar plogar Mats från Årsta säteri.

Mark, park, torget och bryggor
Per Hållnissa ska undersöka vilken sand och till vilken kostnad vi kan lägga sand på stora badstranden och om vi kan få bidrag av kommunen.
Marianne och Per ska försöka få ut fritidsnämndens presidium för att diskutera förbättringar i badparken som är kommunens EU-bad. Kanske vi kan samarbeta om ett gym, som samfälligheten enligt anläggningsbeslutet inte kan anlägga.

Marianne har sökt bygglov för att få ta ner 4 träd i badparken, 2 skadade nere vid stranden och två som står för nära den utbyggda föreningsgården.

Föreningsgårdens toalett bör vara tillgänglig för allmänheten vintertid och ska flyttas till lämplig plats. Sommartid står kommunen för bajamajorna i parken.

Per och Ingeman har tittat på betongrör som skulle kunna användas till grillplatser i Karlslund och i stora badparken.

Dagvattensystemet
Pga av snön kan inga kontroller göras nu.
På Årsta Havsbadsvägen har Trafikverket låtit bygga en busshållplats vid Videnäsvägen och tyvärr inte ritat in en trumma under perrongen, så nu är diket igenfyllt, vilket vi påpekat att kommunen och Trafikverket måste lösa.
Genom trottoarens byggande har diket försvunnit på den södra sidan, vilket förorsakar fastighetsägarna bekymmer med dagvattnet. Kommunen som är byggherre hänvisar till Trafikverket dit en skrivelse av Sune och Marianne ska skickas.

Marianne och Christer ska träffa Trafikverkets projektgrupp för gång- o cykelbana mellan Västerhaninge och Flottans plan och vädja till kommunens representant om belysning utmed vägen då Trafikverket sagt nej till detta.

Va-etableringen
Grävningen för brunn/pump till restaurangen har börjat och förhoppningsvis kan restaurangen öppna sista helgen i januari. Marianne lyckades utverka en större brunn av kommunen, då restaurangen är hårt belastad sommartid.

Byggnader o brevlådor
Kjell G. föreslår att styrelsen godkänner tilläggsarbeten på föreningsgården i form av tilläggsisolering av den gamla vinden, så att hela taket blir isolerat samt att samma matta som läggs i kök och hall även läggs i det stora rummet.
Styrelsen godkände detta och Christer och Marianne fick i uppdrag att gå igenom budgeten för att kunna se vilka objekt som går att skjuta på.

Information
Marianne har satt upp anslag om årsmötet och sista dag för motioner på alla anslagstavlor samt lagt in det på hemsidan. Årsmötet blir denna gång på Åsö gymnasium den 25 april.

Övriga frågor
Förslag på stadgar från Hårsfjärdens båtsällskap har inkommit , vilka styrelsen beslöt att godkänna.

Marianne arbetar med att skriva om samfällighetens stadgar och utgår från ”Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter”. I anvisningarna står att handlingarna ska vara tillgängliga för granskning – innebär det att det räcker om vi lägger ut dessa på hemsidan? Eller ska vi fortsätta att skicka ut hela kallelsen med debiteringslängd? Styrelsen får fortsätta att fundera eller ska vi låta stämman avgöra?

Styrelsen tog upp några frågor som bör belysas på stämman:

Information om vår hemsida – hur man hittar i den.

Informera om styrelsens förslag på en ny organisation.

Ev bildvisning av föreningsgården.

Vikten av att vi alla handlar i butiken, när den öppnar i vår.

/ Marianne Rocklind