Sammanfattning av styrelsemöte 2016-08-01

Förvaltning
Tillsynsman rapporterade att nu har ”Fricks väg” fått en beläggning av flis från Videnäsvägen fram till Galärstigen och kommer att fortsätta fram till Kolonivägen. Klagomål har inkommit från medlemmar om oljud från flismaskinen varför flisning numera sker på olika ställen i området.

Sommarungdomarna fortsätter att rensa diken enligt uppdragslistan.
Pumpstationshus vid bastun är nu målad liksom byggnaden vid tennisplan. Det är även röjt och städat vid Sjövreten av våra ungdomar.

Bajamajorna töms i badparken varannan vecka men tillsynsman tittar regelbundet och begär ytterligare tömning vid behov.

Hyresfastigheter, hyresgäster
Kassören presenterade förslag på nya hyror för såväl lägenheterna som butik och restaurang, som kassör och ordföranden utarbetat gällande fr o m 1 januari 2017. Brev ska skickas till alla att det inte kommer att bli några standardförbättringar vid införandet av kommunalt VA, då de flesta lägenheter inte är vinterbonade.

Några familjer har visat intresse att bedriva kommersiell verksamhet i en av torgets lägenheter som nu står tom, vilket styrelsen ställer sig positiv till.

Au fick fria händer att fortsätta med kontraktsskrivning för alla lägenheter och lokaler.

Trafik och parkering
Kjell Lönnberg undersöker om vårt p-bolag även kan lappa utmed Årsta Havsbadsvägen, vilket kommunens p-bolag sällan gör.
Kjell föreslår även att på vissa av våra parkeringar går det att använda sk sms-biljett, t ex på Skogsråstigens parkering, Flottans plan och Utöstigens parkering, vilket styrelsen tyckte var en bra idé.

Dagvattensystemet
Det har genomförts omfattande spolningar på många ställen. Många stopp upptäcktes liksom avfall som inte borde finnas i våra dagvattenledningar.

Information
Beslöts att sätta upp en anslagstavla i badparken på bastuns västra sida.

Beslöts att beställa in fiber till föreningsgården till gagn för föreningsmöten.

Deadline för nästa Havsblad är 1 nov.

/ Marianne Rocklind