Sammanfattning av styrelsemöte 2016-06-07

Förvaltning
Tillsynsman rapporterar att det är mycket städning på stranden då folk grillar och lämnar engångsgrillar. Marianne har satt upp anslag om förbud mot grillning pga torka.

När det gäller sommarungdomarnas arbete har Bertil givit tillsynsman en priolista över diken som ska slyröjas. Gräsklippning och plantering på torget samt städning är andra sysslor.

Lerhål i Karlslunds bad uppstod när man skulle skjuta ner sanden från stranden till havet. Området ska hägnas in omedelbart.

Den årliga bryggbesiktningen ägde rum den 29/4 och generar en del arbeten för ”gubbsen”. Förrådet under scenen åt Stugägareföreningen är nu klart och fint gjort i harmoni med dansbanan. Restaureringen av betongtrappan vid ”Utsikten” ovanför dansbanan är påbörjad och ska slutföras i höst. Vid korsningen Idrottsvägen/ Västra Parkvägen saknas en skylt med texten ”Återvändsgata vändplan saknas”, som snarast ska dit.

Även i år har Kerstin och Sten-Arne Jönsson erbjudit sig att bekämpa björnloka på ”Gläntan”.

Belysning på Torget och vid trappan är nu klar samt vid dansbanan.

Ekonomi
Styrelsen beslöt att säga upp mobiltelefonen med nummer 070-305 15 48, då tillsynsman vill ha sin egen. Styrelsen kunde konstatera att likviditeten är god trots att många ännu inte betalat in sina avgifter.

Trafik o parkering

Inför reparationerna av staket i området har kommunen frågat vilken stakethöjd som gäller. Styrelsen förordar 80 cm:s höjd och ber om respekt för den sk frisiktstriangeln, då våra korsningar är farliga inte minst för cyklande barn.

Vägar och trappor
Tillfälliga farthinder har lagts ut.
I början av Västra Parkvägen måste kommunen sätta upp stängsel vid det stup, som blivit efter sprängningarna, som en tillfällig säkerhetsåtgärd.

Marianne tar upp frågan med kommunen om trappan vid Arkitektvägen, som måste återställas.

Mark, park o vattenområde
Beslöts att Trädgårdssällskapet erhåller 2.000 kr till att förnya bl a rosor vid Årstastugan, då vintern gått hårt fram.

Kent Melander och Bo Hellberg har tittat på bojarna som försvaret lagt ut vid Sjövreten. Dessa har förmodligen drivit. Kent positionsbestämmer samt tar kontakt med Amf1.

Vattensystemet
Vårt sommarvattensystem är för tillfället stabilt tack vare införsel av kommunalt vatten i vattenverk1. Fortfarande hör våra medlemmar av sig om grus och sand i kranbrösten, som Sjörensarn får rensa men kommunen får betala.

Dagvattensystem
Möte med kommunen om dagvattenfrågor skedde 16/5. Enligt detta möte vill kommunen utreda Gamla vägens diken. Andra projekt som pågår är bl a Bollstigen, Elektriska gatan och Hamnbacken.

VA-etableringen
Marianne rapporterade att pumphuset på stora parkeringen lutar och måste stärkas till hösten. Trots detta tänker VA-avdelningen sätta igång VA i område A till midsommar.
Marianne har delgett kommunen en lista på 17 punkter på SIA ABs kvarvarande åtgärder, vilka nu blivit kommunens ansvar.

Byggnader
Beslöts att nya golv ska läggas i föreningsgårdens hall och kök. Nytt kök ska installeras och skötbord ska finnas i handikapptoaletten samt en vask i rostfritt. Då utbyggnaden av föreningsgården ska ske under vintern kan inga bokningar ske under vinterhalvåret.

Hemsidan
Styrelsen beslöt att säga upp avtalet med Pelle Pettersson, som hjälpt oss i 15 år med vår hemsida och anta Gunnar Sjöbergs förslag till ny hemsida.
Tack Pelle för all service under åren!

Havsbladet
Tidningen är något försenad pga sjukdom men går nu i tryck.
/ Marianne Rocklind