Sammanfattning av styrelsemöte 2016-05-03

Förvaltning

Tillsynsman rapporterade om slyröjning och avverkning vid Toppstigen och vid Idrottsvägen/Videnäsvägen samt utmed gångbanan Båtstigen /Sjövreten.

Service på alla maskiner har utförts. Reparation av Båtstigens brygga är utförd av Kjell G. och Mauno.

Tillsynsman behöver en ny verktygssats, vilket godkändes av styrelsen.

Styrelsen beslöt att alla 33 sommarungdomar som detta år sökt sommarjobb ska få jobb, 11 st per period. Prioritet är att rensa diken.

Lasse Fröstad ämnar rensa sina diken nedanför Bollstigen bara samfälligheten avverkar träd så att han kommer fram.

Cementtrappan vid utsikten har Mauno börjat att renovera och fortsätter till hösten, när det är mindre besök i parken.

Ekonomi

Samfälligheten har en fordran på SIA AB för en avgrävd BDT-ledning, vilket SIA AB bestrider varför kravet nu övergått till kommunen.

Kassören kan konstatera att vi följer budget och har en god likviditet.

Hyresfastigheter

Tyvärr blev det vattenskador i lägenhet 7 och 9 när vattnet sattes på.

Trafik och parkering

P-service har meddelat att det ska fungera att betala parkeringsavgift med sms.

Vägar, trappor

Ingeman rapporterade att potthål lagas för hand och saltning sker när det behövs.

Återställande av trappor går långsamt, vilket är kommunens ansvar för vissa, andra får samfälligheten ta tag i och byta ut.

Mark, park, torget, vattenområde samt bryggor

Samfälligheten uppmanar alla fastighetsägare att klippa ner sina häckar i korsningar till max 80 cm, då sikten är dålig med tanke på cyklande barn.

Den årliga besiktningen av bryggor som ägde rum dem 29 april kunde konstatera att vintern varit snäll mot våra bryggor, inga stora skador behöver åtgärdas.

Bojarna vid Sjövreten ligger för långt in på vårt vatten och detta ska åtgärdas enligt Bosse som fått information vid möte med säkerhetschefen på Amf1.

Vattensystemet

Pumpen i pumphus 3 har gått sönder. Styrelsen beslöt att inte köpa in någon ny då kostnaden är hög. Vad gäller pumphus 1 och 3 kommer vintertapp inte att fungera på dessa, då även pumphus 1 saknar pump sen några år tillbaka. Kommunen ökar nu tillförseln av kommunalt vatten in i vattenverk 1, så förhoppningsvis räcker det.

Dagvatten

Bertil rapporterade om dagvattenmöten med kommunen, som nu gett tillstånd för samfällighetens dagvattenarbeten.

Inventering av diken pågår för att göra en underhållsplan och större diken kommer att ritas in på digital karta.

VA-etableringen

Den information som kommunens VA-avdelning ger finns även på vår hemsida. Kommunen hittar ständigt fel i område A men det går framåt även om det går trögt.

Byggnader och brevlådor

Styrelsen beslöt att köpa in 25 st nya brevlådor som Kjell G tar hand om och sätter upp till de medlemmar som efterfrågar en brevlåda.

Inventering och besiktning av byggnader ska ske med Kent Melander som sammankallande för gruppen. Övriga är Kjell Grönquist, som är styrelsens ansvarige för byggnader, Leif Söderberg och H-G Ericsson.

Styrelsen beslöt att Kjell G. tar kontakt med en person som kan göra en teknisk beskrivning för föreningsgårdens utbyggnad av hall, kök och handikapptoalett.

Information

Marianne rapporterade om uppsatta anslag på våra 9 anslagstavlor och på hemsidan om vårt vatten, styrelsens kontaktlistor och att årsmötesprotokollet finns på hemsidan, i Havsbladet och på expens anslagstavla.

Margareta rapporterade att vi fått in 20 annonser till Havsbladet, som ger en intäkt på 25.000 kr. Marianne fortsätter att sammanställa materialet och hoppas att tidningen kommer ut i början av juni, trots sjukdom.

/ Marianne Rocklind