Sammanfattning av styrelsemöte 2016-04-04
Innan styrelsemötet öppnades hade ordföranden bjudit in de av valberedningen föreslagna ledamöterna/suppleant för en presentation av oss alla.

Kvällens protokollförare var Margareta Söderberg.

Förvaltning

Tillsynsman rapporterade att röjningen av Toppstigen nu är klar, att butikens hängrännor är på plats och att syn gjorts för möjligheten att bygga ett förråd under scenen till Stugägareföreningen, som kan ha bänkar och bord därunder, vilket styrelsen godkände.

Reparation av Båtstigen brygga sker med gubbsens arbete under april. Sommarungdomar har under påsken plockat sten på stranden vid stora badet, påpassligt vid lågt vattenstånd. Hamnbacken ska få en skylt som visar till vem man ringer för att få koden till låset.

Någon/några fastighetsägare har lagt sleepers och annat bråte på Tryckarstigen som tillsynsman ska titta på och ev måste ta bort på övriga medlemmars bekostnad. Röjning av sly kommer att fortsätta därför har styrelsen beslutat att hyra en flismaskin för en vecka i sommar.

Ekonomi, avtal

Styrelsen har fått fyra förfrågningar från fastighetsägare om deras fastigheter kan betraktas som obebyggda och därmed få andelstal 0,2 i debiteringslängden för Ga:1. Ordföranden har gjort en utredning och varit i kontakt med både kommunen och lantmäteriet och slutsatsen är att det är en bedömningsfråga för styrelsen, en svår sådan.

Styrelsen beslöt efter diskussion att den utskickade debiteringslängden står fast och att kassören och ordföranden skriver ett brev till de fyra fastighetsägarna att definitionen på en bebyggd fastighet är att finns det en byggnad på fastigheten oavsett storlek eller skick, så är det en bebyggd fastighet enligt PBL (plan och byggnadslagen), som då ska debiteras full samfällighetsavgift.

Mark, park o vattenområden

Styrelsen beslöt att ordföranden påminner via brev de fastighetsägare som ännu inte återställt sina arrenden, som gick ut 31 dec 2015.

Vattensystemet

Sjörensarn är igång med att sätta på sommarvattnet. Målet är som alltid att det ska vara på till Valborg. Kabelproblem vid pumphus 9 och 10 som orsakats av SIAAB, vilket nu kommunen får bekosta reparation av.

Dagvattensystemet

Expertsvar har inkommit från Dagvattenguiden angående dagvattenproblem i LTA-områden. Svaret kommer att finnas i nästa Havsblad.

Hemsidan och anslagstavlorna

uppdateras ständigt av ordföranden med olika anslag och på hemsidan med mötesanteckningar från kommunens VA-möten med ÅHS m fl föreningar, Dagvattengruppens möten och sammanfattningar av ÅHS styrelsemöten.

Tidningen Årsta Havsbladet

har deadline 1 maj för bidrag till nästa nummer, som utkommer i början av juni.

SRV

Marianne samarbetar med SRV och försöker påskynda utplaceringen av sopskåpen.

Förberedelse inför stämman 20 april

Fyra personer behövs för att pricka av medlemmarna. Det är en röst som gäller oavsett hur många fastigheter man har eller hur många som är skrivna på fastigheten.

/ Marianne Rocklind