Debiteringen av samfällighetens årsavgifter

Samfällighetsföreningen skickar varje år, i början av maj, ut en faktura för betalning av föreningens årsavgift.

På samma faktura finns även fakturering av hyra av P-plats.

När det gäller samfällighetens årsavgift för drift och förvaltningen, fastställs denna på föreningens årsmöte som normalt äger rum i april månad. Årsavgiften fastställs där med en avgift per andel.

Information om det nya anläggningsbeslutet och förändrad debiteringslängd.

ÅHS nya anläggningsbeslut vann laga kraft 15 juni 2015 och det är efter det beslutet medlemmarna debiteras samfällighetsavgiften, som blir olika för de fastighetsägare som har sommarvatten och de som inte har det, precis som tidigare anläggningsbeslut föreskrev.

En skillnad är att det nya anläggningsbeslutet anger två gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning 1, Ga:1, där alla fastighetsägare (823) ingår och Gemensamhetsanläggning 7, Ga:7, där alla fastighetsägare (797), som har tillgång till sommarvatten ingår.

En annan skillnad mot tidigare när vi hade olika andelar (de allra flesta 9 och ett tjugotal 6 andelar), så anger det nya beslutet att övervägande delen av fastighetsägarna endast får andelstal 1 i bägge gemensamhetsanläggningarna. Några få fastighetsägare har fått ett andelstal på 0,7 och obebyggda fastigheter har fått 0,2 enligt det nya anläggningsbeslutet. Styrelsen ber alla medlemmar, som har en obebyggd fastighet och som kommer att vara det de närmaste åren, att ta kontakt med ordföranden.

Styrelsen har som målsättning att hålla den budget, som kommer att föreslås till stämman, utan att höja samfällighetsavgiften för 2016 för de fastighetsägare som tillhör de bägge gemensamhetsanläggningarna, Ga:1 och Ga:7. De fastighetsägare som ej har tillgång till vårt sommarvattennät och endast tillhör gemensamhetsanläggning 1, Ga:1, får dock en höjning på totalt 410 kr för år 2016. Avgifterna baseras på ett snitt av de senaste årens kostnader för sommarvattnet, Sjörensarns arbete och elkostnad för pumphus och vattenverk, som medlemmar i Ga:1 ej ska betala. Drift och skötsel av området för övrigt ska bekostas av alla medlemmar i bägge gemensamhetsanläggningarna.

/Marianne Rocklind, ordförande i ÅHS

En fullständig lista över alla fastigheter i samfälligheten med hur många andelar respektive fastighet skall betala finns under menyn på vänster sida.

Vanliga frågor och svar:

Vilken tid avser årsavgiften?
Årsavgiften avser alltid hela kalenderåret, dvs 1 januari – 31 december varje år. Dock fastställs och faktureras avgiften mitt under löpande år. Årsavgiften debiteras ut först i maj, med sista betalningsdag 31 maj varje år.

Vem är skyldig att betala årsavgiften?
Den som är registrerad som ägare av fastigheten vid faktureringstillfället (1 maj) är den som hålls ansvarig för att avgiften betalas in. Även om t ex fastigheten säljs den 2:a maj, så är det alltså ändå den förra fastighetsägaren som vi kommer att rikta kraven mot. OBSERVERA att köpare och säljare alltid själva gör upp om betalningen av avgiften, och att denna bör regleras i köpehandlingen. Samfällighetsföreningen har inte uppgiften att medla eller dela upp fakturor!!  

Kan jag avsluta mitt medlemskap i Samfälligheten?
Nej, enligt gällande lag är du ansluten till Årsta Havsbads samfällighetsförening i och med att du äger en fastighet som ingår i samfälligheten. Medlemskapet följer fastigheten (inte personen), så när fastigheten säljs övergår medlemskapet till den nye ägaren. Det är därför viktigt att meddela samfällighetsföreningens kassör om ägarbyte.

Vad händer om jag inte betalar årsavgiften?
Samfällighetsföreningens styrelse har uppdraget att driva in alla årsavgiften. Eftersom en samfällighetsavgift ses som en prioriterad fordran i fastigheten av Kronofogdemyndigheten, begärs utmätning av fordran om inte betalning sker enligt årsstämmobeslut.

Jag har egen brunn, måste jag då betala andelarna för sektionen ”Vatten och avlopp”?
Ja, om fastigheten tilldelats andelstal för den sektionen i nuvarande förättning (vilket de allra flesta har). Andelstalen är fastställda i en förrättningen av Lantmäteriverket och kan inte förändras med mindre än att förrättningen görs om.

Jag har inte nyttjat stugan alls år, borde jag då inte slippa årsavgiften?
Nej, enligt gällande lagstiftning för samfälligheter spelar det ingen roll om du nyttjar fastigheten eller ej.