Vad är dagvatten?

Allt vatten som i olika nederbördsformer faller inom Din fastighet; regn, snö, takvatten och smältvatten är så kallat dagvatten. Det får inte föras vidare till annan fastighet eller till gemensamt ägda områden eller vägar. Se närmare förklaringar på hemsidan under ”Dagvatten” och ”Policy för dagvatten”

 

Så här är systemet uppbyggt

Det finns över 200 brunnar i vårt område, nedstignings-, spol- och sidobrunnar samt flera km rör och diken. Nedstigningsbrunnar används när flera ledningar går ihop och när det kan bli nödvändigt att komma ner för inspektion och rensning. Spolbrunnar ligger mellan nedstigningsbrunnarna. Mellan alla olika brunna löper rör eller öppna diken. Vattnet leds på olika sätt in i infiltrationsområden och till diken som så småningom mynnar ut i havet vid Hårsfjärden.

Kommunen rabatterade VA-anslutningen

När vatten och avlopp drogs fram i ÅH så fick ÅHS ansvaret för dagvattnet. Kommunen rabatterade då samtliga fastighetsägare med sammanlagt 25 miljoner kronor, 30 000.- per fastighet för anslutningsavgiften.

Vår medlemsavgift till samfälligheten

I den avgift som vi fastighetsägare varje år betalar till Samfälligheten ingår kostnaderna för att driva och underhålla all vår gemensamma egendom. Det är byggnader, badplatser, bryggor, vägunderhåll, snöröjning och dagvatten med mycket annat. Avgiften för dagvattnet är därför inbakad i årsavgiften. Dagvattengruppen har varje år en budget för löpande underhåll och periodiskt underhåll.

Dokumentation av dagvattensystemet

En viktig uppgift är att dokumentera vårt dagvattensystem för framtida underhåll. Dagvattengruppen har under hösten märkt upp brunnar med ett rött kryss samt fått röja träd och grenar med hjälp av gubbsen för att drönare ska kunna komma åt att fotografera brunnarna för positionsbestämning i dagvattenkartor. Vid amfibieregementet fick vi inte tillstånd att filma. Där håller vi på att mäta in brunnarna manuellt med GPS. Samtidigt håller vi på med ett uppmärkningssystem och en underhållsplan så vi vet hur frekvent olika delar måste inspekteras och underhållas. En stor del av arbetet har bestått i att identifiera och märka alla brunnar, flera har krävt metalldetektor för att hittas och locken har sedan fått grävas fram. Några har legat så djupt som 30 cm under mark eller vägytan och på flera hade locken rostat fast.

Detta gör dagvattengruppen dagligen

Det arbetas dagligen med olika problem, stora som små, i området. Både vid enskilda fastighetsägare och vid föreningens marker. Akuta översvämningar, dikesrensning för hand och med maskin, rensa röröppningar från bl.a. löv och skräp där rör går under vägar och infarter, spola och rensa ledningar/brunnar. Arbetet utförs med inhyrd entreprenör eller med våra gubbs. Vi försöker alltid hjälpa till med lösningar där problem uppstår i samförstånd med fastighetsägarna. Det är dock inte alltid vi kan göra det eftersom vi kan sakna både rör, brunnar, diken eller kapacitet i våra dagvattensystem. Enligt lagen om Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD, är det alltid fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvatten från den egna fastigheten.

Arbetet i gruppen är frivilligt

De som engagerar sig i dagvattengruppen arbetar frivilligt. Att vara medlem i dagvattengruppen ger gemenskap, mycket kunskap om problematiken och om området. Man träffar många trevliga boenden som berättar allehanda intressanta historier om ÅHs utveckling genom åren. Om Du själv känner för att bidra kan du kontakta oss så berättar vi mer – Välkommen!

Detta kan Du själv göra för att hjälpa till att minska problemen

Du har ansvar för att rensa rörögonen vid rör som ligger under Din egen infart, blir det stopp där hindras vattnet i våra diken att komma vidare och tränger då in i vägbanan. Du kan se till att inga träd har rötter som går ut i vägbanken. Dessa rötter kan komma att grävas av om behov uppstår för att kunna avleda vatten i våra diken. Offra gärna en halvtimme höst och vår på att rensa diket utanför Din tomt så rinner dagvattnet av bättre från den egna tomten. Tänk även på att Du inte får på något sätt, för något ändamål, lägga beslag på samfällighetens mark. Det är inte tillåtet.

Om Du planerar att bygga nytt

Börja med att kontakta dagvattengruppen så kan dagvattenproblemet möjligen lösas samtidigt med bygget. Om Du väntar kan det bli mycket svårlöst. I bygglovet har Du ålagts att lösa problemet på ett tillfredställande sätt.

Så får Du kontakt med oss

Via vår hemsida: www.arsta-havsbad.se  Gå in på huvudmenyn vid kontakter/kontaktlista.

Kontakter finns även på sista sidan i Årsta Havsbladet.

Bästa hälsningar!

Dagvattengruppen

2021 01 30