Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-11-14

 1. Aktuella punkter:
  Brunnslock under vägbeläggningen, Arbetet påbörjas våren 2017. Kommunen tillskrivs om detta och relaterade frågor.
  Utsiktsvägen 15, Avvattning genomförs snarast efter bedömning av metod och startdatum.
  Utsiktsvägen 26 och 27, DV-ledningen från nr. 26 - hitta utloppet vid Badvägen.
  Fregattvägen/Elektriska vägen, Avvaktas: Flera olika alternativ till lösning har diskuterats.
  Byta ut trumma mellan G:a vägen 23 och 19, Genomförs - kommunen kontaktas före start.
  G:a väg 24, Vid behov avleda dagvatten till nedstigningsbrunn i korsningen.
  G:a vägen 23, Ersätta infart med dike.
  G:a vägen 7
  , Vägen skevad ner mot diket på östra sidan, men inte helt fram till Trollstigen. Hävdas att vatten leds i Tomtestigens VA-schakt och under vägen till tomten. Ett kort dike är inte återställt i hörnet G:a vägen/Tomtestigen.
  Jättestigen 3-5, Utred om skadade spolbrunnen behövs efter hösten 2017. Fortsätt pumpning till brunn vid G:a vägen som ev. kan avledas norrut till brunn vid Skogsråstigen. Föreslås pumpning i sommarvattenledningen efter dess avvecklingen hösten 2017.
  Gamla vägen 11 och motstående sida – möte med kommunen om åtgärder.
  Gäddstigen 3, 5 och 6. Brunn åtgärdad och svackdike fram till nr 3 anlagts på försök. Sidotrumma vid nr 3 föreslås.
  Trollstigen mellan Sven W väg och G:a vägen, Kontakterna med FÄ fortsätts. Dike på södra sidan från nr 12 ner till G:a vägen föreslås.
  Kolonivägen 9/Slupstigen 8,
  Återställ till stig med dike och ledning under Slupstigen till dike.
  ÅH-vägen 70, Förnyad kontakt med Trafikverket som inte svarar på mejl.
  Simmarstigen, Vägtrumma under Sjögången från vägslingans dike vid Årsta brygga föreslås. Trafikverket kontaktas om hur avledning har säkerställts.
  Arkitektvägen 18
  , Kontakt med FÄ om anslutning till brunn vid Snickarstigen 3 och 5. Dränering av översvämmad VA spolbrunn löses med Kommunen.
  Lotsvägen/ÅH-vägen 78, Bedömning av vattenflöde på tomten.
  DV-ledning från ÅH-vägen till bäckfåran, Frågan om att släppa ut DV från vägar till Horsan har tillställts Trafikverket.
  Sven W väg 40 – 50, Svackdike anläggs förbi nr 50 och österut.
  Torget: DV-ledning med anslutningar till stuprören läggs under arbetet med VA till butiken.

 2. Vatten rinner ut på Idrottsvägen från gränsen mellan nr 26 och 28, vägen påverkas.

 3. Förslag tas fram om hur avrinning kan hanteras vid asfaltering av hela Runda plan. Fall måste säkerställas till befintliga brunnar på vardera sidan av ÅH-vägen – nivåer delges Trafikverket.

 4. Undersökning fortsätter av ursprung till BDT i DV-ledningar.

 5. Övriga frågor.
  Ledning tvärs vägen har lagts av FÄ på ett antal ställen, dessa skall dokumenteras.
  ÅH-vägen: ledningsöga har inte öppnats vid ett dike på Fregattvägen, likaså vid Rönnskärsstigens trumma under ÅH-vägen - påtalas.
  Arkitektvägen/Typografstigen, Har ledning till brunn grävts av? Kollas genom filmning.
  Skogsråstigen, Kvarstående åtgärder efter besiktning av opartisk besiktningsman. Bl.a. brister vid ett ledningsöga på norra vägsidan av ledningen tvärs vägen.