Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-10-10

 1. Aktuella punkter:
  Brunnslock under vägbeläggningen, De måste höjas, helst före vägens återställning. Kommunen tillskrivs om detta och relaterade frågor.
  Typografstigen/Torgvägen, Brådskande byte av trumma före asfaltering.
  Idrottsvägen 14,
  Avvattning ordnas genom öppet dike, liksom på norra vägsidan utmed P-platsen.
  Utsiktsvägen 15, Möjlig avvattning genomförs efter bedömning av startdatum. Entreprenör kontaktas.
  Utsiktsvägen 26 och 27, Ledningen från Utsiktsvägen 26 - hitta utloppet vid Badvägen.
  Fregattvägen/Elektriska vägen, kontinuerlig kontakt med kommunen för bedömning av ytterligare återställningsåtgärder.
  Byta ut trumma mellan G:a vägen 23 och 19, Genomförs snarast - K kontaktas före start.
  G:a väg 24, Vid behov avleda dagvatten till nedstigningsbrunn i korsningen.
  G:a vägen 23, ersätta infart med dike.
  G:a vägen 7
  , Vägen skevad ner mot diket på östra sidan – FÄ tillfrågas om resultat.
  Jättestigen 3-5, Skadad spolbrunn byts ut på K bekostnad. FÄ behöver fortsätta pumpning till brunn vid G:a vägen som avleds norrut till nedstigningsbrunn vid Skogsråstigen.
  Gäddstigen 3, 5 och 6, Svackdike anläggs – Kontakt med K när brunnen är frilagd.
  Trollstigen mellan Sven W väg och G:a vägen, Fortsatt kontakt med FÄ.
  Kolonivägen 9/Slupstigen 8,
  Återställning till stig med dike som avslutas med ledning under Slupstigen till befintligt dike.
  ÅH-vägen 70, Förnyad kontakt med Trafikverket.
  Simmarstigen, Stopp i ledningen mellan Gäddstigen och Ö Parkvägen. Nödvändiga åtgärder vidtas under närtid.
  Arkitektvägen 18
  , Kontakta FÄ om anslutning till brunn vid Snickarstigen 3 och 5. Dränering av översvämmad VA spolbrunn löses med K.
  ÅH-vägen 4, Trumma under ny infart ansöks hos Trafikverket som lovat åtgärda diket.
  Tennisstigen, Dikesrensning med maskin förs till underhållsplan.
  Lotsvägen/ÅH-vägen 78, Kontakt med aktuell FÄ för bedömning av vattenflöde på tomten.
  DV-ledning från ÅH-vägen till bäckfåran, Frågan om att släppa ut DV från vägar kollas med Trafikverket i samband med deras kommande arbete med ÅH-vägens diken.
 2. Förslag tas fram om hur avrinning kan hanteras vid asfaltering av hela Runda plan enligt önskemål från Trafikverket - grusplan påverkar ÅH-vägen negativt.
 3. Undersökning fortsätter av ursprung till BDT i DV-ledningar.
 4. Övriga frågor.
  Diverse entreprenörer förstör vägarna, men svårt att få fram vem det är.
  Många fiberskåp är felplacerade, dessutom är inte fiber framdraget till ett antal fastigheter varför mycket grävarbete krävs en lång tid framöver.