Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-02-17

Närvarande: Marianne, Göran, Sune, Catarina, Gunnar, Ingeman, och Bertil

  1. Planering av arbetet med budgetpunkterna: ansvarig för åtgärd utsågs.
  2. Aktuella entreprenörer för samfällda arbeten: Ett ramavtal utformas med frågor om F-skatt, försäkring samt ansvar att följa ÅHS dagvattenpolicy.
  3. Frågor inför VA-mötet 3 mars? Kostnad för åtgärden på Torget, återställande av diken och vägar, besiktning, körning med större fordon på klart delområde, potthål.
  4. Ritningar över dagvatten – nuläget: Kontakta konsulten och bekräftar anbudet.
  5. Inventering av områdets diken – vad krävs för inritning? Bedöm befintliga dikens längd och läge, behov av trädfällning - även häckhöjder i korsning.
  6. Åtgärder BDT Torget, vem skall betala? Skrivelse utformas ”BDT-problem Torget vintern 2015/16” och skickas till kommunen med kostnaderna för sugning/spolning, filmning, schaktning mm som ÅHS låtit göra. Förtydligande av pkt. 10 i kommunens anteckningar från VA-mötet 27 januari biläggs.