Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-03-29

Närvarande: Göran, Sune, Gunnar och Bertil

 1. Planering av arbetet med de akuta punkterna: Lotsvägen på fastighetsägaren uppdrag.
 2. Bilder från besök hos VA-enheten: Studera ev. förändringar p.g.a. VA-arbetena.
 3. Frågor inför VA-mötet 7 april? Föreslå ett speciellt DV-möte med VA-enheten.
 4. Eventuellt ramavtal med tre entreprenörer: Ta kontakter angående försäkringsfrågor och ta fram förslag till avtal.
 5. Ritningar över dagvatten: Tag kontakt för att fortsätta arbetet med inritning.
 6. Inventering av områdets diken – arbetsfördelning? Behåll tidigare arbetsfördelning och sammanställ, uppmärksamma avrinning från området till Horsfjärden.
 7. Åtgärder BDT Torget, ÅHS kräver att SIA AB skall stå för kostnaderna.
 8. Övriga frågor
  Gäddstigen – Skicka VA-enhetens bilder till FÄ.
  DV-policyn – Lägg till att FÄ skall ha spolbrunn med sandfång på tomten.