Möte 8 juni 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbads styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar.

Närvarande:
ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Göran Johansson (GJ), Sune Lagerström (SL)

FÄF: Arne Fridström (AF)
FBÅH: Karin Marcus (KM), Kjell Johansson (KJ)

VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH), Joakim Fahlén (JF)

Distribueras till de närvarande samt:

Christer Reich, Bo Hellberg, Lars-Otto Frick, Ingwar Åhman-Eklund och Peter Mårtensson

1.     Föregående mötesanteckningar

Inga kommentarer

2.     Tillägg av punkter till dagordningen

8. BDT-ledningen

9. Åtgärdslista

10. Stenar

3.     Tidplan

a.     Etapp 1:

KOF- Vi har en pågående dialog med SIAAB angående arbetets avbrott i etapp 1.

b.     Etapp 2-4:

Område A: KOF- VA- arbetena är klara i delområde A. Fakturorna med anslutningsavgifterna skickas till fastighetsägare i område A nästa vecka. Återställning av staket startar inom kort.

Område B: Arbete pågår, inga större hinder har påträffats.

Område C: Arbetet har startat.

Etapp 4: MER- påpekar vikten av att meddela fastighetsägarna när VA-arbeten vid skutvägen 1, 3 och 5 startar. 

4.     Besiktning/syner:

SL påpekar att Västra parkvägen fortfarande är ojämn samt att gropen i Idrottsvägen bör åtgärdas.

5.     Vägar

SL- Backen i Typografstigen måste åtgärdas.  

Det konstaterades att det dammar från det 0,16 som ligger på vägarna. Med hopp om förbättring ska samfälligheten salta dessa vägar.

SL- Det har tippats kross över staket in på en tomt på Idrottsvägen öster om Badvägen. Detta måste tas bort.

Rundaplan- ett hål vid kanten av vägen, bör fyllas igen.

Årsta Havsbadsvägen vid torget- det finns gropar som bör återställas.

6.     Sommarvattennätet

MER- Det är grus i några tappkranar, för att det ska försvinna måste man spola ur med vatten.

                     

7.     Övrigt

8.     BDT-ledning, KOF vidarebefordrade fakturan som SIAAB bestred, till kommunens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ska kontakta MER.

9.     Åtgärdslista- skickades till KOF efter förra föreningsmötet.

10.  Stenar- Den stora stenen vid butikens västra kant ska bort. De två mindre stenarna ska finnas kvar. Det finns en sten på Idrottsvägen som ska läggas tillrätta. MER flyttar stenen och skickar en faktura till KOF.

 Nästa möte 17 augusti klockan 14:00

vid tangentbordet

Linn Holegård