Möte 3 mars 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbad styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar

Närvarande:
ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Göran Johansson (GJ), Bo Hellberg (BH) Sune Lagerström (SL)
FÄF: Arne Fridström (AF)
FBÅH: Karin Marcus (KM), Lars-Otto Frick (LOF)
VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH)
Infra konsult: Joakim Fahlén (JF)

Distribueras till: De närvarande samt Christer Reich och Ingwar Åhman-Eklund.
1. Föregående mötesanteckningar

Minnesanteckningar från föreningsmötet 27 januari justerades. Rättelsen har skickats ut.

2. Tillägg av punkter till dagordningen
10. BDT-ledningen vid torget

3. Rapport från byggmöte
a. Etapp 1:
Nästa byggmöte för etapp 1 är 2016-03-10.
b. Etapp 2-4: KOF- Vi arbetar med att förbereda för provtryckning. Provtryckningen sker när tjälen har gått ur marken. Visar provtryckningen ett godkänt resultat i område A, räknar vi med att kommunalt VA i området kan komma igång till sommaren 2016.
Samtliga fastighetsägare kommer att faktureras efter 2016-års taxa. Den preliminära tidplanen är att alla fastighetsägare i Årsta Havsbad ska ha möjlighet att koppla på sig till det kommunala nätet under våren 2017.

4. Tidplan
a. Etapp 1: KOF- SIAAB har beräknat att de är klara i etapp 1 2016-05-06 .
b. Etapp 2-4: KOF- Vi startar troligtvis arbetet i område C till hösten.

5. Besiktning och syner
KOF- Det har beslutats att ledningsdragningar på Skutvägen sker mellan tomterna. Protokollet från mötet ska skrivas under av de berörda fastighetsägarna.
SIAABs avetablerade områden är inte besiktigade, dessa ska besiktigas av Samfälligheten och JF.

6. Dagvatten
a. Etapp 1: MER- Årsta Havsbadsvägen är inte färdig, det samlas vatten på vägen och det skapas vibrationer i husen när tung trafik kör på vägen. Det bör tas upp med Trafikverket att tung trafik inte kan köra på vägen.
b. Etapp 2-4:
BL och GJ har sammanfattat en lista som består av områden där kommunen kan ha ett ansvar för förändringar av dagvattenströmmar i Årsta Havsbad. KOF och JF ska gå igenom listan.

7. Avtal/Bygglov/Strandskyddsdispens
Inga kommentarer

8. Vägar
Ingeman Bengtsson har meddelat KOF vilka vägar som behöver åtgärdas beträffande Potthål. Vägarna är följande: Skogsråstigen, Gamla vägen, Sven Wallanders väg, Badvägen, Västra parkvägen, Torgvägen, Vår bostads väg, Videnäsvägen, Kuttervägen, Kolonivägen och Elektriska gatan.

KOF- Kommunen gör akuta åtgärder på de vägar som Ingeman har informerat om, inget vidare löpande underhåll av vägarna kommer att ske. Kommunen åtgärdar inte vidare potthål.
När vi är klara i de olika områdena återställer vi skadorna som är gjorda av kommunen och Vattenfall.
I område A finns stora brister i utförandet av värmekabelsystemet, om SIAAB inte har lagt värmekablar i samtliga låder behöver dessa schaktas upp. Det är cirka 3000 meter kvar att lägga i etapp 4. Provtryckningen startar när tjälen har gått ur marken.

9. Sommarvattennätet


10. BDT-ledning vid torget
GJ- Det är uppenbart att det är SIAAB som har gjort fel. Vart ledningarna ligger finns på ritningar som SIAAB har haft tillgång till.
11. Övrigt
SL- Påpekar att SIAAB har grävt sönder dagvattenledningen vid Västra parkvägen på gränsen mellan 51 och 53. SIAAB har skarvat med tryckrör vilket kan resultera i stopp.
SL- Hur ser kommunens organisation ut?
KOF- Leif Engström jobbar som arbetschef för etapp A, B och C.
Mikael Adegren är arbetschef för nyanläggning och återställning.
JF ska bevaka tidigare arbeten som är utförda av SIAAB. JF har ansvar för trasiga staket, syner, besiktningar, återställningar och dagvattenproblem. JF är även byggledare för etapp 1.

AF- Informerar om att det är vatten på Årsta Havsbadsvägen mitt emot Skogsråstigen.
JF- Ska titta på detta.


12. Nästa möte
Torsdag 7 april klockan 14:00
Vid tangentbordet Linn Holegård


Kontaktlista Årsta Havsbad
Ramböll: Bengt Melin – Projektledarstöd, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SVA: Fredrik Schölander – Projektör, 10, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Haninge kommun VA: Christian Bascunan- Enhetschef Projekt och Utredning, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Karl-Ossian Frimodt – Projektledare, 08-606 71 79, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linn Holegård – Informatör, 08-606 82 06, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Leif Engström – VA-rådgivare på plats,
Johanna Blomberg – VA-chef, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Haninge kommun bygglov: Set Maront – Bygglovsingenjör, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Infra Konsult: Joakim Fahlén – Byggledare, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Magnus Axelsson – Byggledare, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hansa Konsult: Filip Norlin - Byggnadsingenjör, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Försvaret Berga: Christer B Andersson - Chef Fastighetsenhet, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Trafikverket: Torbjörn Viperstrand, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SRV: Tommy Holmström – Samordnare Slam, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SL/Keolis: Thomas Eriksson – Chef Trafikteknik, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolskjuts: Johanna Gustafsson, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Färdtjänst : Eva Jernberg eller Haninge kommuns äldreförvaltning
Posten: Magnus Horn, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMOHF: Lina Westman, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,
Årsta Havsbad Samfällighet: Marianne Rocklind - Ordförande, , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Fastighetsägarföreningen: Ingwar Åhman-Eklund – Ordförande, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbad: Karin Marcus - Ordförande,