Kallelse till 2016 års stämma

 

i Årsta Havsbads samfällighetsförening

 

 

 Sommaren, så som vi önskar oss den. Foto Gerd Johansson

Kommunens VA avdelning inleder stämman med information om läget i Årsta Havsbad

Tag med hela denna kallelse!

Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén

för avprickning i röstlängden.

Fullmakt finns på sidan 27.

OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.

Onsdagen den 20 april kl. 19.00

 

Aulan i Fredrika Bremerskolan, Dalarövägen 64, Handen

 

 

 

 

 

 

DAGORDNING

 

för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdagen 20 april 2016

 

 

§ 1

FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

§ 2

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

§ 3

VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

§ 4

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§ 5

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

§ 6

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§ 7

STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING Se sidan 3 - 13.

§ 8

REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 14 – 15.

Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat– och balansräkningen för år 2015. Se sidan 10 – 12.

§ 9

BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan 15.

§ 10

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER

Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan 20.

§ 11

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2016 samt styrelsens svar på Ingwar Åhman-Eklunds yrkande, som framfördes vid föregående stämma, se sidan 21.

Styrelsen föreslår stämman

a.  att godkänna styrelsens förslag till budget för 2016, se sidan 10 - 11 och verksamhetsplan sidan 16 - 18 samt förslag till underhållsplan för de närmaste 18 åren, se sidan 19.

b.  att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängder (bilaga) för 2016 och fastställa att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och i Ga:7 är en andel 820 kr att betalas i sin helhet senast den 31 maj, se sidan 20.

c.   att möjliga/lämpliga försäljningar av ÅHS gemensamma byggnader årligen prövas i budgetarbetet och att redovisningen därmed läggs till handlingarna, se sidan 22 - 24.

 

§ 12

VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan 25.

§ 13

VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan 25.

§ 14

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETS-FÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan 25.

§ 15

VAL AV VALBEREDNING

§ 16

MOTION FRÅN MEDLEM Styrelsens förslag till beslut, se sidan 26

§ 17

ÖVRIGA FRÅGOR

§ 18

MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT

§ 19

STÄMMANS AVSLUTANDE

 

 

Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2015

Styrelse

Ordförande:                            Marianne Rocklind

Vice ordförande:                     Daniel Magnergård t o m juli

Kassör:                                   Christer Reich

Sekreterare:                            Aina Lagberg

Ledamöter:                             Ingeman Bengtsson

                                               Bertil Lindborg

                                               Kjell Lönnberg

Suppleanter:                           Bo Hellberg, ersättare nr 1

                                               Margareta Söderberg, ersättare nr 2

 

Daniel Magnergård avsade sig sitt uppdrag i juli. Britt-Marie Bengtsson har adjungerats som protokollförare de möten Aina Lagberg varit frånvarande.

 

Revisorer

 

Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision fick vid 2012 års stämma uppdraget att utföra revisionen i ÅHS. Förutom Marie Nordlander från Parameter revision valdes:

Den förtroendevalda revisorn Gabriel Bartoletti omvaldes på ett år

liksom suppleant Göran Markström.

                                              

Styrelsen har under 2015 haft 11 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal.

Au har bestått av Marianne Rocklind, Christer Reich och Aina Lagberg.

Ansvarsfördelning

Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen:

 

Marianne Rocklind         VA-etableringen, Information o Havsbladet samt sommarvattnet

Christer Reich                Ekonomi, avtal och hyresgäster

Aina Lagberg                  Byggnader

Ingeman Bengtsson       Vägar och snöröjning samt trappor

Bertil Lindborg               Dagvatten och diken

Kjell Lönnberg               Trafik och parkering samt försäkringar

Bo Hellberg                    Mark, park, vattenområden, bryggor, underh.plan o VA-etablering

Margareta Söderberg    Föreningsgården, brevlådor samt postboxar

 

Tillsynsman Leif Söderberg har varit eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning

            

        Verksamhetsområden (f d sektioner)

Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden:

·         Årsta Havsbads Tennisklubb

·         Årsta Havsbads Bastubadarsällskap

·         Hårsfjärdens Båtsällskap


 

Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna.

 

Förvaltningsberättelse 2015

 

Även under 2015 har sedvanligt löpande underhåll utförts i huvudsak underhåll av våra anläggningar såsom bryggor, byggnader och i badparkerna samt i våra naturområden. Tyvärr använder några medlemmar våra gemensamma naturområden som ris- och lövtipp samt allmän soptipp, vilket medför en onödig kostnad för samfälligheten att forsla bort. En del av våra byggnader har blivit reparerade och målade, ett arbete som fortsätter med hjälp av både sommarungdomar och ”gubbs” under ledning av tillsynsman.

Den största uppmärksamheten har även under 2015 varit att utreda dagvattenproblematiken i området. Målsättningen var att försöka samordna dagvattenarbeten utmed våra vägar med VA-grävningar – detta misslyckades tyvärr. De av ÅHS beställda utredningarna av Ramböll konsultbolag har gett ett värdefullt underlag för fortsatta dagvattenarbeten. Då Haninge kommun inte åtar sig ansvaret för dagvattnet i Årsta Havsbad är det av största vikt att styrelsen bevakar VA-grävningarna och påtalar brister, vilket skett i flera brev till Haninge kommun och Trafikverket där ÅHS initierat möten för att komma tillrätta med problemen. VA-arbetet har förändrat dagvattenströmmar i området, vilket diskuteras med kommunen. Alla fastighetsägare får en s.k. dagvattenrabatt på c:a 30.000 kr från Haninge kommun, som drar av den summan på anslutnings-avgiften för VA. Det är således samfälligheten som ansvarar för dagvattnet i Årsta Havsbad, d.v.s. det är vi som fastighetsägare, som får stå för dessa kostnader både via samfällighetsavgiften och enskilt.

Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet för den löpande driften gick med ett överskott på 589.826 kr (478.144 kr) tack vare en strålande augusti, som gav oss stora p-intäkter och en skonsam vinter som ej orsakade bryggorna några större skador eller höga kostnader för snöröjning.

Samfälligheten har haft stor nytta av det arbete som utförts av våra ”gubbs” för en låg timpenning. Inköpta entreprenörer skulle ha blivit väsentligt dyrare. Turligt nog är tillsynsman Leif Söderberg och en av ”gubbsen” H-G Ericsson elektriker och har kunnat göra alla elarbeten på ett ekonomiskt fördelaktigt men proffsigt sätt och bl a sett till att vi nu har belysning vid tre av fem brevlådeställningar.

Det nya anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15/6 2015, då Mark- och miljö-överdomstolen avslog alla överklaganden och slog fast att fastigheter inom Årsta Havsbads detaljplan ska ingå i samfälligheten.

Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens hemsida efter varje sådant möte. Vid dessa möten deltar även representanter från Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad och Årsta Havsbads Fastighetsägareförening.

 

Marianne Rocklind, ordf. och Sune Lagerström, adjungerad i VA-frågor, har varit närvarande vid SIA ABs samordningsmöten och gått syn med SIA AB utmed alla våra vägar före arbetets början samt har ständig kontakt med Haninge kommun och Trafikverket inte minst när det gäller gångbanan och dagvattenfrågor, där Bertil Lindborg och Göran Johansson är ansvariga.

 

 

Underhåll – löpande och periodiskt

 

VATTENSYSTEMET

Under 2015 har grävningar av VA pågått i hela Årsta Havsbad, vilket gjort att alla medlemmar drabbats då och då av avbrott med tillförseln av sommarvatten. Värst var det vid uppstarten under våren då ledningarna var fulla av sten och grus. Kommunen/SIA AB har ansvaret för tillgången till sommarvatten under hela projekteringstiden, vilket styrelsen vid ett flertal tillfällen påpekat.

 

De vattenläckor vi har haft har oftast orsakats av SIA AB, som bl a med hjälp av Sjörensarn åtgärdat läckorna. SIA AB har fakturerats för dessa arbeten.

Kostnaden för sommarvattnet uppgick till 504.000 kr (knappt 450.000 kr)

Badvattnet har under 2015 varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen, som Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund kräver av oss. Även våra vattenprover av sommarvattnet har varit godkända.

På anslagstavlorna vid stora badet finns uppgifter om vår vattenkvalité.

Marianne Rocklind har varit styrelsens ansvarige för sommarvattnet med hjälp av Margareta Söderberg som utfört alla vattenprover.

 

       DAGVATTEN = regn- och smältvatten

Arbetsgruppen som bildades i maj 2014 består nu av åtta medlemmar som har haft 11 möten under 2015 – dessutom har Marianne Rocklind medverkat. Problem som uppstått under VA-arbetet har tillsammans med ÅHS diskuterats med Haninge kommun, Trafikverket, projektören  och entreprenören. Överenskommelsen som träffades med Trafikverket 2014 om underhåll av dagvattensystemet utmed Årsta Havsbadsvägen har modifierats. Den utredning ÅHS beställde 2014 om avrinningen i området har visat sig vara mycket värdefull. Kartmaterialet används nu även för att rita in det bristfälligt dokumenterade dagvattennätet.

Som vanligt under våren och hösten var det mycket vatten på många ställen – många hävdar att det varit mer än vanligt och ser VA-arbetet som orsaken. Samtidigt var det mycket nederbörd under maj månad. Det innebär inte bara att enskilda fastighetsägare drabbades av blöta och i flera fall översvämmade tomter och källare. (Mycket få har bygglov för källare och de som inte har det har det fulla ansvaret.) Även samfälld mark påverkades, vattnet tog sig fram på vägbanan i stället för i diken eller ledningar. Fastighetsägare har behövt pumpa ut till dike.

Vi har alltså tvingats fortsätta att förbättra borttransport av dagvatten. Den mest omfattande åtgärden är anläggning av ledningar som avvattnar lågpunkterna på båda sidorna av Badvägen i korsningen med Sven Wallanders väg. Detta utfördes efter överenskommelse med en fastighetsägare att förlägga en ledning över dennes tomt. Under året har delar av ledningsnätet slamsugits, spolats och filmats även för att utreda ledningars lokalisering, skador och stopp.

Enligt EUs vattendirektiv (nu implementerat i svensk lag) ställs ökade krav på enskilda fastighetsägare i form av lokalt omhändertagande av det regn- och smältvatten som härrör från den egna tomten. En policy för ansvarsfördelningen mellan ÅHS och fastighetsägare togs fram 2014 och vi har arbetat vidare med detta – se två artiklar i decembernumret av Havsbladet. Tanken är att fastighetsägare med mycket besvärliga dagvattenproblem ska kunna ansluta sig till samfällighetens dagvattensystem till överenskommen kostnad.

Kostnaden för dagvattenåtgärder 2015 blev 245.551 kr ( 308.422 kr). Budget för 2015 var 400.000 kr men svårigheten att utföra arbete i VA-entreprenörens arbetsområde var ett hinder.

Ansvarig för dagvatten har Bertil Lindborg varit tillsammans med Göran Johansson, som adjungerad.

 

MARKUNDERHÅLL

Vi har under 2015 fortsatt med slyröjning och markunderhåll för att behålla den öppenhet i våra badparker som åstadkommits tidigare år.

Bekämpning av björnloka har skett även under 2015 och då främst uppe vid Gläntan och även denna gång av medlemmar som kan sin sak.

Blomsterutsmyckningen vid torget har sommarungdomarna stått för även i år och krukorna vid trappan och utsiktsplatsen samt rabatten vid museet har som vanligt Trädgårdssällskapet anordnat.

Löpande och periodiskt underhåll har under 2015 uppgått till knappt 40.000 kr ( drygt 200.000 kr).

Ansvarig för mark, park och vattenområden har Bo Hellberg varit.

 

VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR

Skötsel av våra vägar omfattar främst saltning vår och höst samt lagning av potthål, som senaste åren utförts av ”gubbsen”. Skrapning av vägarna har också utförts, då främst efter kraftiga skyfall. Slyröjning utmed vägarna har utförts där så påkallats.

Föreningen har ett 15-tal trätrappor att sköta om med t ex byte av ruttna trappsteg eller ombyggnation. Tomtestigen har fått en trappa efter LTA-arbeten, som gjorde backen brant. Trappan mellan Musköstigen och Elektiska gatan har reparerats.

Kostnaderna som under 2015 uppgått till 99.820 kr (65.865 kr) har hållits nere med tanke på arbetet med LTA-grävningarna.  

Snöröjningen inkl sandning och saltning utfördes vintern 14/15 av Årsta Säteri till en kostnad av knappt 32.000 kr (108.300 kr). Årsta Säteri har plogat de stora parkeringsplatserna och alla större vägar. ”Gubbsen” plogar de övriga lite mer svårframkomliga vägarna och har tre 4-hjulingar med plogblad till sitt förfogande.

Ingeman Bengtsson har varit ansvarig för vägunderhållet, snöröjningen och trapporna

 

BYGGNADER

Fortsatt arbete med mindre underhåll har pågått under 2015 för att hålla våra byggnader i skick. Upprustning av Materialgården har skett. Telehuset har äntligen fått taket åtgärdat. Butiken har reparerats utvändigt med nya hängrännor och lagat tak. På grund av inbrott i både restaurang och butik har nya lås och bom inköpts.

Då alla löpande arbeten har blivit utförda av sommarungdomar, ”gubbs” och tillsynsman, så har kontot för löpande underhåll av byggnader och det periodiska underhållet endast uppgått till 148.000 kr (109.000 kr). Arbetskostnader för dessa åtgärder belastar lönekonton förutom reparationen av Telehusets tak, som står för den större delen av årets kostnad.

         Ansvarig för byggnader har Aina Lagberg varit.

 

BRYGGOR

Mellanbryggan i Karlslund har fått nytt landfäste. Jolledäcket i Karlslund är färdigt och förankrat. Bryggan vid Vår Bostads väg som hade sprickor i betongen har lagats samt fått ett trädäck ovanpå.

Västra badbryggan är reparerad och östra badbryggan har fått nytt virke vid landfästet.

Det löpande och periodiska underhållet för bryggor uppgick till 45.000 kr ( 290.000 kr). Då arbetet utförts av tillsynsman och ”gubbs” finns deras lönekostnader på lönekontot – förvaltning.

Ansvarig för bryggor har Bo Hellberg varit.

 

El

Belysning i anslutning till våra brevlådor vid Runda Plan, Videnäsvägen och Karlslund har installerats samt en komplettering med en gatubelysningsstolpe ner mot föreningsgården har skett. Fokus har varit att se till att vår gatubelysning fungerat efter entreprenörens alla grävningar.

Kostnaderna för all belysning och värme i byggnader har uppgått till 278.455 kr (326.689 kr)

Tillsynsman Leif Söderberg har varit elansvarig.

 

 

 

 

   Drift och Administration mm

 

LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR,

Under året har 51 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar, varav 24 är sommarungdomar.

Ordföranden i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på 5.500 kr/månad och styrelsens vice ordförande och sekreterare 500 kr/månad. Kassören har uppburit ett fast arvode på 1.000 kr/månad, som höjdes till 1.500 kr då vice ordf. avsade sig sitt uppdrag i juli. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram på 110.000 kr, som årsmötet fastställer.

Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 500 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut.

Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Våra adjungerade medlemmar, som styrelsen anlitar för olika uppdrag som t ex VA-etableringen, protokollförare m fl erhåller även de 150 kr/timme i arvode.

Arvodet till föreningens revisor är 6.000 kr per revisionsår, HBS, Bastubadarsällskapet och Tennisklubben ingår. (beslutat av årsmötet).

Parameter revision tar ut en kostnad på c:a 30.000 kr och då ingår även HBS i den summan.

För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter.

 

INFORMATION

Samfällighetens medlemstidning ”Årsta Havsbladet” kom ut med två nummer även under 2015.

Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Redaktionen har numera en administratör, Margareta Söderberg, som har skött kontakterna med föreningarna och annonsörerna.

En tidning kostar knappt 50.000 kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna för varje tidning är drygt 20.000 kr. Den totala kostnaden för information är 67.000 kr (knappt 50.000 kr) för år 2015.

Richard Roosvall, Havsbladets tidigare redaktör, är den som hjälper oss med att sammanställa kallelsen till stämman och ser till att den kommer ut till alla medlemmar.

På samfällighetens hemsida www.arsta-havsbad.se kan man läsa vad som händer under ”Senaste nytt”, webbmaster är Pelle Pettersson.

Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut efter varje möte liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll.

Områdets 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna.

Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året.

 

TRAFIK OCH PARKERING

 

Intäkterna för parkering består av två olika delar, dels intäkterna från P-automaterna och dels intäkter från oss medlemmar, som hyr parkeringsplatser.

 

Sommarens besökare på våra parkeringsplatser gav oss intäkter på 295.368 kr (386.000 kr). Till det ska läggas 162.745 kr (166.500 kr), som vi som hyr platser har betalat in.


 

 

I jämförelse med 2014 har intäkterna från parkeringsautomaterna minskat med c:a 90.000 kr, vilket beror på att det fina vädret kom först någon vecka in i augusti. I budgeten är vi försiktiga med intäkterna då just vädret har stor påverkan. Överskott i jämförelse med budget är ändå 70.000 kr från parkeringsautomaterna. Från medlemmar som hyr platser har genom en liten nettominskning skett med 4.000 kr.

Under året har vi köpt in nya röda parkeringsbrickor som från 2016 ersätter hittillsvarande klistermärken. Många medlemmar har under sommaren och hösten fått nya.

Under året har många medlemmar drabbats mer eller mindre av olägenheter att kunna parkera på sina tomter eller hyrda platser pga VA arbetet.

Kjell Lönnberg har varit ansvarig för trafik och parkering.

 

FÖRENINGSGÅRDEN

Styrelsen beslöt den 13 april 2015 att ta ut en avgift på 500 kr per tillfälle av föreningarna under tiden 15 oktober till 15 maj, som ersättning för underhåll och uppvärmning under vintertid.

Den 1 juni 2015 beslöt styrelsen att föreningarna dessutom betalar en avgift på 300 kr per tillfälle från 16 maj till 14 oktober oavsett om det bedrivs kursverksamhet eller ej. Undantaget är föreningars årsmöten, som även fortsättningsvis kommer att vara avgiftsfria. De nya reglerna gällde fr o m 15 oktober 2015.

Enligt anläggningsbeslutet är det brukarna som ska stå för driftskostnaderna vid nyttjande av våra gemensamma anläggningar.

         Medlemmar får erlägga hyra mellan 300-500 kronor beroende på hur lång aktiviteten är.

Totalt 88 (87) sammankomster varav :

69 (71) föreningsmöten

19 (16) medlemsuthyrningar

Intäkterna för 2015 blev 10.400 kr (6.800 kr) och går till föreningsgårdens underhåll.

Margareta Söderberg administrerar uthyrningsverksamheten.

 

BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR

Genomgång av alla brevlådor gjordes förra hösten. Trots det är det fortfarande många som inte har en ordentlig namnskylt på sin brevlåda. Vi måste försöka hjälpa brevbäraren, så att han hittar rätt brevlåda och därmed undvika att post hamnar i en låda som ingen tittar i under långa tider.

Vid Runda plan finns inga lediga platser.

Till postboxarna vid Torget är det kö.

Margareta Söderberg har varit ansvarig för brevlådor och postboxar.

 

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING

I den ekonomiska förvaltningen, som numera sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register uppdaterade. Kostnaden för år 2015 är 126.483 kr, vilket är något lägre än föregående år (137.767 kr) pga stämmans beslut att endast debitera medlemsavgiften en gång per år.

Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade!

 

FÖRVALTNINGEN

Vår tillsynsman Leif Söderberg har några trogna ”gubbs” till sitt förfogande att handleda samt alla sommarungdomar. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 24 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti.

Margareta Söderberg har under sommarens förmiddagar stått för bemanning av expeditionen.

I likhet med tidigare år utför förvaltningen tack vare alla ”gubbs” en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och el-jobb till slyröjning och städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat de senaste åren men i gengäld har vi även under 2015 betydligt färre fakturor från externa entreprenörer.

Lönekostnaden för tillsynsverksamheten inkl ”gubbsverksamheten” har varit:

·          för förvaltningen, 361.215 kr (434.220 kr) (exklusive sociala avgifter)

 ·          för ungdomslaget, 129.535 kr (123.393 kr) (exklusive sociala avgifter)

 

KOMMUNALT BIDRAG

Efter en intensiv uppvaktning av ordföranden till kommunens fritidskontor fick styrelsen äntligen gehör för en uppräkning av det kommunala bidraget till badet i stora badparken. Från att ha fått 40.000 kr i alla år fick vi nu mer än det dubbla, 88.900 kr. Driftbidraget har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. Kommunen står för kostnaden av våra 4 bajamajor i stora badparken, varav en är handikappanpassad.

 

KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG

Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag. Under 2015 har inga köp skett.

 

            Siffror inom parentes är 2014 års siffror.

Resultaträkning 2015 och budget 2016

 

 

 

 

 

 

 Delad Budget 2016

Driftsintäkter

Utfall 2014

Budget 2015

Utfall 2015

Budget 2016

Ga1

Ga7

Medlemsintäkter (andelar)

3 020 880,00

3 017 190,00

3 009 810,00

3 002 635,00

2349095,00

653 540,00

Hyresintäkter

201 225,00

203 400,00

201 725,00

173 400,00

173 400,00

 

Vägavgifter

 

 

 

25 000,00

25 000,00

 

Parkeringsintäkter

552 441,00

400 000,00

458 113,00

450 000,00

450 000,00

 

Kommunala bidrag

40 000,00

60 000,00

88 897,00

90 000,00

90 000,00

 

Ränteintäkter

989,00

1 000,00

598,90

1 000,00

1 000,00

 

Annonsintäkter

38 000,00

35 000,00

45 300,00

40 000,00

40 000,00

 

Intäkter ledningsrätt

102 520,00

0,00

5 335,00

2 000,00

2 000,00

 

Återbetalning av moms för byggkostnader

65 243,00

65 243,00

65 243,00

65 243,00

65 243,00

 

Båtsektionens avsättning till underhållsfonden

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

 

Elintäkter

36 813,00

45 716,00

74 952,00

50 000,00

50 000,00

 

Diverse intäkter

16 022,00

7 000,00

24 669,00

5 000,00

5 000,00

 

Summa driftsintäkter

4 294 133,00

4 054 549,00

4 194 642,90

4 124 278,00

3470738,00

653 540,00

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

Löpande Underhåll Vattensystem

446 846,00

530 000,00

504 035,00

550 000,00

 

550 000,00

Löpande Underhåll Diken, dagvatten

0,00

20 000,00

16 763,00

20 000,00

20 000,00

 

Löpande Underhåll Byggnader

7 227,00

10 000,00

14 441,00

20 000,00

20 000,00

 

Löpande Underhåll Vägar

65 865,00

130 000,00

99 820,00

80 000,00

80 000,00

 

Löpande Underhåll Mark, vattenområden

44 835,00

50 000,00

17 157,00

30 000,00

30 000,00

 

Löpande Underhåll Bryggor

6 052,00

10 000,00

5 114,00

10 000,00

10 000,00

 

Löpande Underhåll El

326 689,00

330 000,00

278 455,00

35 000,00

35 000,00

 

Löpande förbrukning El

 

 

 

265 000,00

161 460,00

103 540,00

Utredningar nytt VA-system/anläggningsbeslut

253 901,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

 

Trafikåtgärder och parkering

18 438,00

20 000,00

2 625,00

20 000,00

20 000,00

 

Snöröjning

108 312,50

100 000,00

31 875,00

100 000,00

100 000,00

 

Renhållning, sopor&latrin

72 108,00

80 000,00

78 196,00

80 000,00

80 000,00

 

Information och trycksaker

49 222,00

60 000,00

67 012,00

80 000,00

80 000,00

 

Kontorsmaterial, data, porto mm

43 906,88

50 000,00

58 433,60

50 000,00

50 000,00

 

Försäkringar

105 262,00

105 000,00

90 655,00

100 000,00

100 000,00

 

Förbrukningsinventarier

27 766,00

50 000,00

57 547,00

150 000,00

150 000,00

 

Driftskostnader för förvaltningen

93 575,21

115 000,00

114 456,00

100 000,00

100 000,00

 

Löner - styrelsearvoden

110 000,00

110 000,00

110 000,00

120 000,00

120 000,00

 

Löner - förvaltningen

434 220,00

450 000,00

361 215,00

400 000,00

400 000,00

 

Löner - sommarungdom

123 393,00

125 000,00

129 535,00

130 000,00

130 000,00

 

Löner - övrig egen personal

139 375,00

150 000,00

152 200,00

150 000,00

150 000,00

 

Mötesersättningar

41 500,00

75 000,00

73 250,00

75 000,00

75 000,00

 

Milersättningar

8 866,48

8 000,00

3 499,95

8 000,00

8 000,00

 

Övr kostnadsersättningar

39 817,00

40 000,00

41 695,00

40 000,00

40 000,00

 

Sociala avgifter

113 505,84

160 000,00

114 508,84

150 000,00

150 000,00

 

Övriga främmande tjänster

10 408,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

 

Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm

16 153,40

30 000,00

61 674,80

30 000,00

30 000,00

 

Köpt tjänst - ekonomisk administration

137 767,00

140 000,00

126 483,00

130 000,00

130 000,00

 

Köpt tjänst - revision

25 466,00

26 000,00

31 250,00

35 000,00

35 000,00

 

Stämmor, möten, representation

33 781,00

50 000,00

39 190,00

50 000,00

50 000,00

 

Diverse kostnader inkl. räntekostnader

3 731,00

10 000,00

6 341,00

10 000,00

10 000,00

 

Utbildning

0,00

0,00

9 390,00

10 000,00

10 000,00

 

Avsättning till underhållsfond enligt plan

908 000,00

908 000,00

908 000,00

908 000,00

908 000,00

 

Summa driftkostnader

3 815 990,00

4 052 000,00

3 604 817,19

4 036 000,00

3 382 460,00

653 540,00

 

 

 

 

 

 

 

Årets Resultat

478 143,00

2 549,00

589 825,71

88 278,00

88 278,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för periodiskt underhåll

 

 

 

 

0,00

 

Vattensystemet

0,00

0,00

 

 

0,00

 

Diken, dagvatten

308 422,00

400 000,00

228 788,00

400 000,00

400 000,00

 

Byggnader

101 768,00

200 000,00

133 521,00

600 000,00

600 000,00

 

Vägar, trappor

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

 

Mark, vattenområden

166 083,25

150 000,00

21 898,00

50 000,00

50 000,00

 

Bryggor

21 743,00

150 000,00

39 811,00

395 000,00

395 000,00

 

Summa periodiskt underhåll

598 016,25

900 000,00

424 018,00

1 485 000,00

1 485 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttjad avsättning till underhållsfond

598 016,25

900 000,00

424 018,00

1 485 000,00

1 485 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning

-309 983,75

-8 000,00

-483 982,00

577 000,00

577 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteringar:

 

 

 

 

 

 

Budget 2016 är gemensam för Ga:1 och Ga:7

 

 

Ga:7s Intäkter och kostnader är 653 540 kr. fördelat på Drift av sommarvatten samt Elkostnader för vattenverk och pumphus

(Ga:1 är Gemensamhetsanläggning Vägar, Byggnader,Bryggor, Grönområden, mm.)

 

 

(Ga:7 är Gemensamhetsanläggning Vattenförsörjningsanläggning)

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Budget bryggor 2016

Bilaga 1

BRYGGA/ÅR

2016

 

 

 

 

 

ÅHS

HBS

 

 

 

 

 

(kkr)

 

 

 

 

OFÖRUTSETT/IS- OCH STORMSKADOR 

25

25

 

 

 

 

SJÖVRETEN            - Jolleramp                                    

 

5

 

 

 

 

                                 - Stenpiren                                   

10

 

 

 

 

 

                                 - Träbryggan                  

 

 

 

 

 

 

BÅTSTIGEN            - Vågbrytare                                

50

100

 

 

 

 

                                 - T-/flytbrygga                          

 

40

 

 

 

 

                                 - Stora bryggan                          

30

30

 

 

 

 

BADBRYGGORNA - Västra badbryggan                 

                            

              

 

 

 

 

                                - Östra badbryggan                

30

          

 

 

 

 

VÅR BOSTADS     - Båthamnen                               

10

10

 

 

 

 

UTÖBRYGGAN     - T-bryggan o Ramp       

 

 

 

 

 

 

UTÖSTIGEN         - Badbryggan /Stenpiren 

 

 

 

 

 

 

KARLSLUND        - Jolleramp                                 

           

 

 

 

 

 

                              - Betongbryggan                        

 

 

 

 

 

 

                              - Pålbryggorna                           

 

10

 

 

 

 

ARBETSFLOTTE                                                      

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅHS/HBS uh behov 2016

165

230

 

 

 

 

 

Balansräkning per 2015-12-31

 

 

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Tillgångar

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kassa

5 162,00

0,00

0,00

Nordea (Plusgiro & Föreningskonto)

281 171,54

1 239 416,02

2 157 529,62

Nordea Sparkonto

471 500,88

562,61

562,61

Skattekontot

1,00

2,00

109,00

Medlemsfordringar

6 575,00

32 965,00

60 005,00

Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1)

180 000,00

168 000,00

156 000,00

Diverse kortfristiga fordringar

-7 836,00

-25 110,40

-23 308,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,00

0,00

154 883,00

Summa omsättningstillgångar

936 574,42

1 415 835,23

2 505 781,23

 

 

0,00

Anläggningstillgångar

 

 

0,00

Inventarier ( - se not 2)

1,00

1,00

1,00

 

 

0,00

Summa tillgångar

936 575,42

1 415 836,23

2 505 782,23

 

 

0,00

Skulder

 

 

0,00

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

435 839,00

132 639,00

161 621,00

Skuld till Stugägareföreningen/HSB

0,00

400,00

500,00

Förskottsbetalda lägenhetshyror

18 300,00

18 300,00

12 900,00

Upplupen moms

3 473,00

1 657,00

1 236,00

Upplupen skatt & sociala avgifter

112 565,00

108 314,00

101 191,00

Summa skulder

570 177,00

261 310,00

277 448,00

 

 

0,00

Eget kapital

 

 

0,00

Underhållsfond

1 395 761,99

366 398,42

1 154 525,17

Förändring underhållsfond

-1 024 540,00

309 983,75

483 982,00

Årets resultat

-4 823,57

478 143,00

589 825,71

Summa eget kapital

366 398,42

1 154 525,17

2 228 332,88

 

 

0,00

Summa skulder och eget kapital

936 575,42

1 415 836,23

2 505 782,23

 

 

Nuvarande räntevillkor:

o    Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00%

o    Nordea: innehar kredit hos Nordea om 300.000kr på årsbasis till en kostnad av 2%/år. Kostnad för kredit som används är fn 7,65%. Under 2015 har ingen kredit använts.

 

Noteringar:

1)   Räntefritt lån där Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av 12.000:-/år under 20 år.

2)   Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-.

 

Verksamhetsplan/Budgetkommentarer


ÅHS nya anläggningsbeslut vann laga kraft 15 juni 2015 och det är efter det beslutet medlemmarna debiteras samfällighetsavgiften, som blir olika för de fastighetsägare som har sommarvatten och de som inte har det, precis som tidigare anläggningsbeslut föreskrev.
En skillnad är att det nya anläggningsbeslutet anger två gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggning 1, Ga:1, där alla fastighetsägare (823) ingår och Gemensamhetsanläggning 7, Ga:7, där alla fastighetsägare (797), som har tillgång till sommarvatten ingår.

En annan skillnad mot tidigare när vi hade olika andelar (de allra flesta 9 och ett tjugotal 6 andelar), så anger det nya beslutet att övervägande delen av fastighetsägarna endast får andelstal 1 i bägge gemensamhetsanläggningarna. Några få fastighetsägare har fått ett andelstal på 0,7 och obebyggda fastigheter har fått 0,2 enligt det nya anläggningsbeslutet. Styrelsen ber alla medlemmar, som har en obebyggd fastighet, att ta kontakt med ordföranden eller kassören.

Styrelsen har som målsättning att hålla den föreslagna budgeten utan att höja samfällighetsavgiften för 2016 för de fastighetsägare som tillhör de bägge gemensamhetsanläggningarna, Ga :1 och Ga:7. De fastighetsägare som ej har tillgång till vårt sommarvattennät och endast tillhör gemensamhetsanläggning 1, Ga:1, får dock en höjning på totalt 410 kr för år 2016.
Avgifterna baseras på ett snitt av de senaste årens kostnader för sommarvattnet, Sjörensarns arbete och elkostnad för pumphus och vattenverk som medlemmar i Ga:1 ej ska betala. Drift och skötsel av området för övrigt ska bekostas av alla medlemmar i bägge gemensamhetsanläggningarna.

Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till 1.485.000 kr (424.018 kr för 2015) enligt bilagt budgetförslag.

Dagvattensystemet kommer drastiskt att öka våra kostnader framöver. Som fastighetsägare får var och en av oss en lägre anslutningsavgift för VA, c:a 30.000 kr, vilket blir c:a 25 milj totalt för Årsta Havsbad, pga att kommunen inte tar hand om vårt dagvatten. Den summan skulle samfälligheten behöva för att bygga upp och underhålla ett dagvattensystem. Förutom stora investeringar framöver finns det också ett behov av att upprätta en plan för årligt underhåll med fasta rutiner för rensning av diken, spolning och slamsugning av ledningar och brunnar.

EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för 130.000 kr.

Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla verksamhetsåret 2016. Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka även om styrelsen hela tiden strävar efter att hålla nere kostnaderna.

Förvaltningen
Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har traditionellt skött den senare men under senaste åren har vi adjungerat bl.a. Göran Johansson när det gäller dagvatten och Kent Melander i brygg- och strandskyddsfrågor, vilka fortsätter att bistå oss under 2016. Sune Lagerström är adjungerad i VA-frågor och bistår styrelsen med sin sakkunskap.

Som tillsynsman kommer Leif Söderberg fortsätta att verka året runt, då vi utökat snöplogning och sandning på våra små vägar samt att SRV kräver plogat framför alla sopkärl för att tömma dem. De ovärderliga ”gubbsen” som ställer upp i vått och torrt räknar vi fortsättningsvis med. Vi räknar även med att ha ett 25-tal ungdomar i arbete under sommaren 2016.

Den 4-hjuling, som båtklubben övertog av samfälligheten för några år sen, har nu gjort sitt därför har styrelsen beslutat om inköp av en ny med plogblad för c:a 100.000 kr, som belastar kontot för Förbrukningsinventarier. Samfälligheten har ytterligare en 4-hjuling med plogblad och tillsynsman äger en 4-hjuling med plogblad, som han använder i tjänst. Det gör att samfälligheten förfogar över tre 4-hjulingar som lämpar sig bättre på våra små vägar än den stora maskin som Årsta Säteri använder på våra stora vägar och parkeringar.

Även under 2015 har satsningar gjorts på slyrensning i hela området, vilket har varit kostnadskrävande. Nu förutsätter styrelsen att medlemmarna själva håller efter ris och sly som växer ut över staketen. Därför hoppas vi kunna hålla budgeten på 400.000 kr (361.215 kr) till löner.

När det gäller förvaltningens driftskostnader har styrelsen budgeterat 100.000 kr (114.456 kr) för år 2016. Under 2015 belastades kontot med kostnader för utbildning av motorsågskörkortet.

Byggnader
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är, som alla vet, försenat. Vi beräknar att detta kan göras tidigast 2017. Vi planerar att starta utbyggnaden av föreningsgården under senhösten eller vintern 2016, efter offertupphandling under våren och sommaren 2016. Utbyggnaden beräknas vara klar lagom till anslutningen till kommunalt vatten och avlopp, alltså 2017. För övrigt beräknar vi inga större förändringar av byggnaderna under 2016. Kontakt har tagits med SL för att få nya busskurer i Karlslund och vid Flottans plan.
Periodiskt och löpande underhåll är budgeterat till 620.000 kr (148.000 kr).

Mark, Park och Torget
Under 2016 kommer fortsatt slyrensning och markunderhåll att ske, så vi får behålla den öppenhet som vi nu åstadkommit t ex i våra badparker. Vi har flera naturområden som måste rensas även på det ris som tyvärr medlemmar lägger lite varstans, vilket är förbjudet på allmän platsmark/naturmark. På grund av förseningar med bygget av busshållplatsen och gångbanan vid torget måste vi avvakta med satsningar i torgområdet.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 50.000 kr (22.000 kr) och löpande underhåll till 30.000 kr (drygt 17.000 kr).

Vägunderhåll, snöröjning och trappor
För år 2016 planeras för vägarna på samma underhåll som tidigare år. Utöver detta behövs en kontroll att vägarna återställs i samma skick som före alla grävarbeten. 80.000 kr (100.000 kr) har anslagits för vägar och trappor för 2016 i löpande underhåll. I periodiskt underhåll, vilket vi inte har haft de senaste åren, har styrelsen budgeterat 40.000 kr. En blygsam summa som förmodligen måste öka framöver.
Snöröjningen kommer att utföras på samma sätt som förra året. För hela snöröjningen inkl sandning är det anslaget 100.000 kr (knappt 32.000 kr).

Vattensystemet
Sommarvattnet i Årsta Havsbad kommer att fungera som vanligt åtminstone 2016. Tanken är att vattnet ska vara igång till Valborg och stängas runt 20 oktober, efter eldningsveckorna.
Styrelsen hyser farhågor över uppstarten även i vår, då vi inte vet hur mycket VA-grävningarna skadat våra ledningar. Se till att alltid ha en extra dunk med vatten hemma även den kommande sommaren.
Budgeterat för 2016 är 550.000 kr (504.035 kr).

Trafik och Parkering
Vi kommer som vanligt att löpande kontrollera behovet och genomföra slyrensning ur trafiksäkerhetssynpunkt men hoppas att alla fastighetsägare tar sitt ansvar och rensar sitt eget sly speciellt i korsningar, så att vi inte behöver bekosta detta med samfällighetens medel. Budgeten för 2016 är 20.000 kr (2.625 kr). Vi kommer under 2016 att ligga närmare budget då inventering har påbörjats och många skyltar/stolpar kommer att behövas som visar att vägen är en återvändsgata och att vändplan saknas. Även andra skyltar behöver kompletteras.

Bryggor
Som alla år budgeterar vi för oförutsedda stormskador – kanske ger sig hopptornet ut på vift igen. Efter några lugna år så är det åter igen dags att ta tag i underhållet för våra bryggor. För att båtklubben och gubbsen lättare ska kunna arbeta med bryggorna är inköp av en arbetsflotte ett önskemål. Den största satsningen är reparation av Båtstigens brygga. Bryggornas budget och kostnadsfördelning mellan ÅHS och HBS framgår av bilaga 1 till budgeten.
Periodiskt underhåll på 395.000 kr är budgeterat för 2016 (knappt 40.000 kr). Det löpande underhållet är budgeterat med 10.000 kr (drygt 5.000 kr) för 2016.

Dagvatten
Den under 2014 bildade dagvattengruppen fortsätter sitt arbete. Dagvattensystemet har stora brister och planen är att förbättra det stegvis. Där så var möjligt avsågs att samordna med VA-arbetet – tyvärr gick det inte att genomföra. Uppgiften är också att kontrollera att vårt dagvattensystem återställs efter VA-arbetet – vi fortsätter att undersöka förändring av områdets dagvattenströmmar. En fråga är också gångbanan utmed Årsta Havsbadsvägen och de avrinningsproblem som är förknippade med den. Vi fortsätter att skaffa oss kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på ÅHS och enskilda fastighetsägare. Det är fastlagt att samfälligheten och fastighetsägarna själva har ansvaret för dagvattensystemet i ÅH. Ett led i detta är att studera och rita in dagvattensystemet i den av ÅHS beställda undersökningen av avrinningsområden i ÅH samt att vi nu är medlem i Dagvattenguiden.
Vi har budgeterat totalt 420.000 kr (245.551 kr) för 2016.

Fotnot: Svensk vattenförvaltning/vattendirektivet
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning, främst i ”Vattenförvaltningsförordningen”, SFS 2004:660. Vattendirektivet lade grunden för ett nytt sätt att arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så kallade avrinningsområden. Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten ( sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Målet är att alla våra vatten ska uppnå god status till år 2015. Se vidare Haninge kommuns ”Dagvattenstrategi”.

VA-anslutningskostnader för ÅHS
För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond.
Anslutningsavgifterna kommer förmodligen att belasta 2017 års budget.

Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån
Styrelsen vill påminna om 2012 års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då stämman biföll styrelsens förslag att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor.


Siffror inom parentes är 2015 års utfall.

 

 

Periodiskt underhåll /förnyelsefond

 

Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion.

UH PLAN FÖR HELA ÅHS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

BRYGGOR

HBS

               230   

                  75   

               985   

                25   

                65   

                35   

                25   

                75   

             275   

ÅHS

               165   

                  55   

               965   

                35   

                25   

                95   

             270   

                55   

             255   

Totalt

               395   

                130   

            1 950   

                60   

                90   

              130   

              295   

              130   

              530   

BYGGNADER

 

               600   

                390   

               540   

              320   

              300   

              500   

                 -     

              300   

                 -     

MARK,PARK OCH TORGET

 

                  50   

                  50   

                  68   

                 -     

                50   

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

VA ANLÄGGNING

 

 

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

VÄGAR

 

                  40   

                  80   

               100   

              200   

              500   

                51   

              252   

              153   

                54   

DIKEN, DAGVATTEN

 

               400   

                100   

               400   

                50   

              100   

                 -     

                 -     

              100   

                 -     

Totalt underhåll per år/ uttag ur fond

            1 485   

                750   

            3 058   

              630   

           1 040   

              681   

              547   

              683   

              584   

Avsättningar från tidigare år

Total Årlig avsättning till fond

               908   

                908   

               908   

              908   

              908   

              908   

              908   

              908   

              908   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

BRYGGOR

HBS

               225   

                  55   

                 35   

                25   

                75   

                75   

                25   

                55   

                35   

ÅHS

                 35   

                  25   

               145   

             120   

                55   

                55   

                35   

                25   

                95   

Totalt

               260   

                  80   

               180   

              145   

              130   

              130   

                60   

                80    

              130   

BYGGNADER

 

                   -     

                150   

               200   

              200   

                50   

                 -     

              200   

                 -     

           3 490   

MARK,PARK OCH TORGET

 

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

              553   

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

VA ANLÄGGNING

 

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                   -     

                   -     

                   -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

                 -     

VÄGAR

 

                  55   

                  56   

                  57   

                58   

              459   

                60   

                61   

                61   

                 -     

DIKEN, DAGVATTEN

 

               100   

                100   

                   -     

                 -     

              100   

                 -     

                 -     

              100   

                 -     

Totalt underhåll per år/ uttag ur fond

               415   

                386   

               437   

              403   

              739   

              190   

              321   

              241   

           4 173   

Avsättningar från tidigare år

Total Årlig avsättning till fond

               908   

                908   

               908   

              908   

              908   

              908   

              908   

              908   

              908   

 

 

 

Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer

1. Arvode för föreningens administration 120 000 kr (110 000 kr)
2. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte (oförändrat)
3. Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen (oförändrat)
4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a 35 000 kr.
5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat).

Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto.
--------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

Styrelsens förslag till årsstämman 2016

Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening 2016-01-01 - 2016-12-31

Total utdebitering föreslås bli 3 002 635 kr fördelat på Ga:1 med 2 349 095 kr och Ga:7 med 653 540 kr. En andel i Ga:1 är värd 2 870 kr och i Ga:7 är en andel värd 820 kr.
Det innebär oförändrad avgift (3 690 kr) för 2016 för de medlemmar som ingår i bägge gemensamhetsanläggningarna med andelstal ett i bägge.
Några få medlemmar har andelstal 0,7 och obebyggda fastigheter har 0,2 i Ga:1.
Fördelningen redovisas i utskickad debiteringslängd, där 823 medlemmar ingår i Ga:1 med andelstal 818,5 och 797 medlemmar ingår i Ga:7 med andelstal 797.
Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader
Stadsberga Ga:7, som är den nya gemensamhetsanläggningen omfattar vattenanläggningen
samt el för pumphus och vattenverk.

Fakturor avseende årets debitering skall betalas senast 31/5. Beloppet skall sättas in på samfällighetens plusgirokonto 48 74 00-4.

Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura.
Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Debiteringslängden är upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid förrättningssammanträdet den 28 maj 2014. Anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15 juni 2015.

Styrelsen föreslår årsstämman besluta

- att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängder
- att debiteringen av andelsavgifter avseende 2016 skall ske enligt förslag ovan, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj 2016.

 

 

Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 22 april 2015

Yrkande
§ 11 Budget och Verksamhetsplan

Jag yrkar
Att styrelsen utreder möjligheterna och ekonomiska och praktiska vinster och konsekvenser av en försäljning av de hus och fastigheter som det inte finns någon absolut anledning till att samfälligheten äger.
Att styrelsen även ser över resten av verksamheten i syfte att finna besparingsmöjligheter, samt
Att denna utredning redovisas i kallelsen till nästa årsstämma


Kommentarer till yrkandet:
Kostnaderna för att ha en fastighet i Årsta Havsbad har ökat markant sedan sekelskiftet.
Indragningen av vintervatten är nödvändigt och efterlängtat men kostar ganska mycket.
Fastighetsavgiften till staten är inte heller försumbar.

Tillsammans med avgifterna till Årsta Havsbads samfällighetsförening, vars förvaltning kan komma att bli dyrare framöver, blir det faktiskt över 10 000 kronor om året.

För att våra kostnader inte ska rusa i höjden allt för mycket behöver vi se över samfällighetens olika kostnader och försöka minska totalsumman genom att ta bort fastigheter och annat som absolut inte behövs för vårt boende.

Fastigheterna vid Torget t ex, är K-märkta exteriört vilket gör att de inte kan förvanskas efter en försäljning. Därför är det viktigt att styrelsen utreder möjligheterna att minska fastighetsbeståndet och andra åtaganden.


Ingwar Åhman-Eklund
Fastighet Stadsberga 8:59

 

Styrelsens svar på yrkande

inlämnat på stämman 2015 av Ingwar Åhman- Eklund avseende utredning om försäljning av hus och fastigheter som det inte finns någon anledning till att samfälligheten äger.

Objekt 1 Lägenheter vid Torget

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 9st. lägenheter vid torget varav 8st är uthyrda och 1st. används som expedition av ÅHS. Intäkter från hyresgäster inbringar ca: 75 000/år
Byggnaderna är K-märkta utvändigt vilket gör att intresset för eventuella köpare att förvärva byggnaderna är ganska begränsat.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av byggnaderna.
a.) Vi kommer att tappa kontrollen över vilka som kommer att vistas i lägenheterna och därmed kan detta få negativ påverkan på och kring torget som är en central samlingsplats.
b.) Den ringa intäkt som en försäljning kan inbringa är ur styrelsens syn inte på långa vägar värt att sälja dessa lägenheter pga den risk det kan medföra för trivseln.

Objekt 2 Båtklubbens hus

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 1st. fastighet med adress Årsta Havsbadsvägen 94. Fastigheten disponeras av båtklubben samt av vår tillsynsman som använder marken som upplag pga. att vi inte har så många andra ytor att disponera för dessa ändamål. Båtklubben svarar för drift och löpande underhåll på fastigheten.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av fastigheten.
a.) Fastigheten nyttjas frekvent av båtklubben som skulle ha svårt att bedriva sin verksamhet på ett adekvat sätt utan en typ av fastighet lik denna.
b.) Huset används som mötes- och samlingslokal som komplement till föreningsgården för medlemmar i främst Karlslund.
c.) Den ringa intäkt som en försäljning kan inbringa är ur styrelsens syn inte på långa vägar värt att sälja denna fastighet, då både hus och tomt används av samfälligheten som har brist på förvaringsutrymmen och mark.

Objekt 3 Restaurangen

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 1st. byggnad vid torget som i dag nyttjas som Restaurang. Restaurangen hyrs ut och inbringar ca: 50 000/år och bidrar till ett trevligt inslag vid torget som samlingsplats för boende och besökande.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av byggnaden.
a.) Vi kommer att tappa kontrollen över vad som bedrivs i byggnaden och riskerar därmed förlora den Restaurangverksamhet som bedrivs där i dag.
b.) För att torget skall fungera som knutpunkt och samlingsplats är det viktigt att vi har verksamheter som gör att folk tycker det är trevligt att komma och vistas vid torget olika tider på dygnet och Restaurangen utgör en viktig del av detta.

Objekt 4 Butiken

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 1st. byggnad vid torget som i dag nyttjas som Butik/Café. Lokalen hyrs ut och inbringar ca: 25 000/år och bidrar till ett trevligt inslag vid torget som samlingsplats för boende och besökande.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av byggnaden.
a.) Vi kommer att tappa kontrollen över vad som bedrivs i byggnaden och riskerar därmed förlora den Butik- och caféverksamhet som bedrivs där i dag.
b.) För att torget skall fungera som knutpunkt och samlingsplats är det viktigt att vi har verksamheter som gör att folk tycker det är trevligt att komma och vistas vid torget olika tider på dygnet och Butiken/Caféet utgör en viktig del av detta.

Objekt 5 Föreningsgården

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 1st. byggnad vid stora badet. Byggnaden disponeras som föreningsgård för samtliga medlemmar i Årsta Havsbads samfällighetsförening.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av byggnaden.
a.) Byggnaden nyttjas frekvent av alla våra föreningar som skulle ha svårt att bedriva sin verksamhet på ett adekvat sätt utan en typ av lokal lik denna. Den hyrs även av medlemmar som skall ha tillställningar där extra utrymme behövs
b.) Byggnadens läge gör en försäljning omöjlig, då detaljplanen ej medger avstyckning.

Objekt 6 Telehuset

Bakgrundsfakta: Samfälligheten äger 1st. byggnad vid torget. Byggnaden disponeras som arkiv att förvara alla dokument som är nödvändiga att spara för Årsta Havsbads samfällighetsförenings räkning. (Tillhörande fastighet ägs av HSB.)

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av fastigheten.
a.) Byggnaden fungerar utmärkt som arkiv, i och med att HSB äger tillhörande fastighet så är själva byggnaden svår att avyttra.
b.) Den ringa intäkt som en försäljning kan inbringa totalt är ur styrelsens syn inte på långa vägar värt att sälja denna byggnad.

Objekt 7 Vattenverk 1 och 2

Bakgrundsfakta: ÅHS har idag två vattenverk i bruk men som kommer att monteras ner när vårt sommarvattensystem inte längre är i bruk.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av dessa byggnader.
a) De två byggnaderna kan i framtiden nyttjas som förråd för arbetsredskap av vår tillsynsman och ”gubbs”.
b) Byggnadernas läge gör en försäljning omöjlig då detaljplanen ej medger avstyckning.

Objekt 8 Hotelltomt

Bakgrundsfakta: ÅHS har i stora badparken möjlighet att genom ett detaljplaneförfarande få en byggrätt för en hotellbyggnad. Det skulle då ges möjlighet att överlåta marken till en extern part som bygger och driver verksamheten.

Styrelsens rekommendation: Styrelsen rekommenderar inte en försäljning av hotelltomten.
Vi har under den gångna detaljplaneprocessen haft kontakt med flera intressenter som önskat driva hotellrörelse på den gamla hotelltomten. Nuvarande krav på antal bäddar medför att en avsevärd mycket större markyta måste exploateras för att verksamheten ska bära sig. Flertalet intressenter önskade ett arrende i stället för ett förvärv av en avstyckad fastighet. Anledningen var att man inte ville belasta verksamheten med det ekonomiska åtagandet det hade inneburit. Det har gjorts bedömningar av värdet på 20-25 miljoner vilket innebär c:a 30.000 per fastighet i ÅHS. Hur värdet av en sådan anläggning påverkar våra egna fastigheter beror helt på hur verksamheten drivs och vilket rykte den får. Vi vet vad vi har idag, en exklusiv miljö med badplats och kringliggande naturpark för rekreation. Vi rår helt över området vilket vi inte kommer att göra med en hotellanläggning som kräver att man kan nyttja marken runt omkring för aktiviteter för sina gäster. Då det troligen blir många konferenser som hålls där blir det grupper som ska aktiveras i området. Om verksamheten inte går bra utan går i konkurs så vet vi inte vad den alternativa användningen blir i framtiden.
Styrelsen avråder från försäljning i dagsläget då det är bättre att behålla en tillgång tills man verkligen har ett trängande behov av att avyttra än att nu tappa kontrollen.
Sammanfattning av styrelsens syn på försäljning av ÅHS tillgångar:

Föreningen har relativ god ekonomi och ser framöver ut att inte behöva höja vår medlemsavgift om inget oförutsett inträffar.
Styrelsen anser inte att vi är i behov av att avyttra några av våra tillgångar i dagsläget och därmed riskera tappa kontrollen på vilka verksamheter som skulle bedrivas i våra nuvarande lokaler.
Styrelsen anser däremot att vi varje år skall diskutera möjligheten och behovet att avyttra tillgångar om det ekonomiska behovet uppstår.
Tyvärr förhindrar detaljplanen försäljning av ÅHS:s allmänna platsmark/naturmark.
Det skall även nämnas att styrelsen är väldigt mån om att förvalta våra tillgångar på för föreningens bästa sätt så att våra byggnader, vägar och bryggor mm. ej förfaller och att styrelsen försöker förvalta våra gemensamma medel på det mest ekonomiska sätt.


Styrelsen föreslår stämman besluta


- att möjliga/lämpliga försäljningar av ÅHS gemensamma byggnader årligen prövas i styrelsens budgetarbete

- att redovisningen läggs till handlingarna

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR ÅHS 2016
2016-01-292 ÅR
Ordförande Marianne Rocklind omval

Ledamot Bo Hellberg nyval (tidigare suppleant)
Ledamot Bertil Lindborg omval
Ledamot Kjell Lönnberg omval


1 ÅR KVAR/FYLLNADSVAL
Ledamot Christer Reich
Ledamot Aina Lagberg
Ledamot Katarina Bångstad-Balenius fyllnadsval


1 ÅR
Suppleant Ingeman Bengtsson nyval (tidigare ordinarie
ledamot)
Suppleant Margareta Söderberg omval
Suppleant Kjell Grönquist nyval
Suppleant Per Hållnissa nyval


1 ÅR
Revisor Gabriel Bartoletti omval
Revisorssuppleant. Göran Markström omval
Auktoriserad revisor: Marie Nordlander
Parameter Revision AB omvalE.u. för valberedningen:

Karin Marcus, sammankallande

Övriga som ingår i valberedningen är Bengt Andersson, Cathrin Johansson, Berra Ejderskog, Lars-Otto Frick och Börje Johansson.

 

Motion om hundrastgård till Årsta Havsbads årsmöte 2016

Undertecknad yrkar på att stämman tar beslut att bygga en hundrastgård centralt belägen inom området Årsta Havsbad så att hundägare i ÅH kan låta sina hundar springa och leka fritt då det är förbjudet att ha hundar lösa inom Badparken samt i skogsområdet runt ÅH. Detta för att eliminera irritation och ilska mellan hundägare och icke hundägare.


Margite Nordenstam (sommarboende på Alvsta 7:76, Tomtestigen 8)
Södra Kungsvägen 218 D (vinterboende)
181 62 Lidingö
Mobil 0768 068 088Styrelsens svar på motion om hundrastgård

Det ligger inte inom anläggningsbeslutet att ÅHS bygger och sköter en hundrastgård. Samfälligheten har heller inte några lämpliga områden för en hundrastgård, då marken är reserverad för badparksområde eller är tagen i anspråk av annan verksamhet.

I den lilla skog som återstår ser vi inte det som möjligt att stängsla in en del till hundrastgård. Då det finns skötselregler i kommunen för hundrastgårdar, behöver marken beredas för att kunna skötas rationellt för att eliminera sanitära problem.

Styrelsen föreslår årsstämman besluta

- att avslå motionen

 

 

VEM HAR RÄTT ATT RÖSTA?

Rätt att rösta i beslut har endast de som är medlemmar i Årsta Havsbads samfällighetsförening, dvs anslutna fastighetsägare eller arrendatorer inom Årsta Havsbad.

Röstberättigad fastighetsägare som ej närvarar vid årsmötet kan rösta genom ombud, om ombudet kan förete fullmakt vid registreringen inför årsstämman.
Registrering av röstberättigade deltagare i årsstämman kommer att ske vid ingången genom avprickning i fastighetsregistret. För att påskynda registreringen ombedes röstberättigade deltagare att ha sin fastighetsbeteckning enligt fastighetsregistret till hands vid entrén.
Observera!
• endast en röst per fastighet. Det är därför vi prickar av fastighetsbeteckning och inte fastighetsägarens namn.
• endast en röst per fastighetsägare. Den som äger flera fastigheter har också bara en röst.
Angående fullmakt
Medlem får med fullmakt företräda endast en enda frånvarande medlem vid röstning.
Frånvarande medlem får utfärda endast en enda fullmakt för röstning.
………………………………………………………………………………………….………..
FULLMAKT
Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2016-04-20
Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma den 20 april 2016 skall antingen vara registrerad som ägare eller arrendator av fastighet inom samfälligheten, eller kunna förete denna fullmakt för att företräda denne.
Fullmakten skall lämnas till funktionären vid entrén i utbyte mot röstkort.

Jag
(Namn, adress, fastighetsbeteckning)

befullmäktigar härmed
(Namn, adress)
att i röstning företräda mig i årsmötesförhandlingarna (enligt ovan).

……………………………………………………………
(Fullmaktsgivarens namnteckning) Fullmaktsgivarens fastighetsbeteckning)

Viktigt om anmälan av ägarbyte

För att hålla debiteringslängden aktuell är det viktigt att ägarbyten anmäls till styrelsen. I annat fall skickas räkningen på samfällighetsavgiften, liksom Årsta Havsbladet, till den förre ägaren. Om nya ägare inte nås av Årsta Havsbladet, vet de kanske inte vart ägarbytet skall anmälas.
Observera att vid köp eller försäljning av fastighet skall säljare och köpare överenskomma om vem som ska betala samfällighetsavgiften. Använd talongen nedan vid anmälan av ändringar.
Talongen postas till EREKO AB, Agneta Ericson, Högbergsgatan 36, 116 20 Stockholm eller lämnas i ÅHS postbox 32 vid Torget. Du kan även mejla ändringsanmälan till agneta@ereko.se

Årsta Havsbads samfällighetsförening