frigga

Vi får ofta frågor till styrelsen där medlemmar begär dispens från de regler som gäller för var Friggeboden får placeras i anslutning till samfälld mark.
I nuläget vill vi därför förmedla följande policy då det gäller vår hantering av dessa frågor:
Årsta havsbads samfällighet (ÅHS) förvaltar samfällighetens fastigheter. Det innebär bl a arbete och tillsyn av mark i gräns mot enskilda fastigheter. Vegetation som sly och träd måste avverkas eller beskäras, gräs ska klippas, diken rensas. Ibland kommer stor maskinell utrustning till användning, då och även i övrigt är det viktigt att tomtgränsmarkeringar finns synliga. De utgörs av rödmålade järnrör, placerade enligt tomtkarta.
Som fastighetsägare har man ansvar för detta. Om tomtrör saknas återställer Lantmäteriet dessa mot en kostnad. Staket, byggnader och övriga anläggningar mot samfälld mark skall placeras och utformas i enlighet med gällande detaljplan (ref stadsbyggnadskontoret). Ex: Inom detaljplanelagt område måste man söka marklov om man ändrar markens nivåer med mer än 0,5 meter och om kommunen har bestämt det i detaljplanen krävs även marklov för ändringar av marknivåer som är mindre än 0,5 meter.

Staket, murar och slänter skall placeras eller avslutas innanför tomtgräns (lämpligen c:a 1 dm innanför tomtgränsen för att kunna underhållas) .
ÅHS ansvarar inte för eventuella skador på staket som är placerat utanför tomtgräns.

Friggebod får ej placeras närmare än 4,5m till gräns mot samfälld mark.

Men mot enskild granne kan annan uppgörelse träffas.
Vi rekommenderar dock att detta görs skriftligen för att undvika meningsskiljaktigheter med framtida ny ägare.

ÅHS har inte mandat att lämna dispens från dessa generella regler.

Regler i bild!

Regler Friggebod Årsta Havsbad 001