Information om pågående planärende

Det överklagade anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15 juni 2015 enligt Svea Hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen, som avvisade de överklaganden som gjorts.