Avgifterna till samfällighetsföreningen momsbeläggs

Skatteverket har i rättsligt ställningstagande (dnr 8-1462899) beslutat att en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna, ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna. Det innebär att avgifterna till föreningen ska momsbeläggas, men även att föreningen får lyfta moms på kostnaderna.

Årsta Havsbads Samfällighetsförening har därför utökat vår tidigare momsregistrering, vi har tidigare varit registrerade för moms avseende p-platsintäkter från utomstående och uthyrning av lokal till butik och restaurang, till att avse hela verksamheten. Gäller från 1 juli 2022.

Vad innebär detta för dig?

Det innebär att medlemmarna kommer att få betala moms på avgifterna till föreningen och på hyra av parkeringsplatser. 

Likaså kommer moms att påföras medlemsavgifter och båtplats- och uppläggningsavgifter som betalas till Hårsfjärdens Båtsällskap – som är ett verksamhetsområde inom samfällighetsföreningen.

Vissa intäkter kommer även fortsättningsvis vara momsbefriade, som när man tillfälligt hyr lokal för fester och andra aktiviteter. Avgifterna till tennisklubben och bastun är också momsbefriade eftersom de föreningarna bedriver allmännyttig ideell verksamhet.

Skälen för momsregistreringen

Grunden är alltså att ÅHS förvaltar en gemensamhetsanläggning mot ersättning och därigenom bedriver självständig ekonomisk verksamhet.

Anledningen till att Skatteverket gjort denna bedömning är rättsutvecklingen, bl. a. praxis från EU-domstolen.

Andra konsekvenser

I och med att vi kommer ta ut mervärdesskatt på medlemmarnas avgifter, så kommer vi även att lyfta ingående moms på våra kostnader. Det betyder att kostnadsbilden blir en annan. Kostnaderna blir netto i fortsättningen, tidigare har vi kostnaderna varit inklusive moms. Budgeten kommer för nästa år kommer att påverkas, liksom innevarande års bokslut.

Det är således både ett negativt beslut, medlemmarna måste betala moms på avgifterna och ett positivt beslut, kostnaderna blir lägre.