Försäkringar

Det är viktigt att alla känner till att det finns en olycksfallsförsäkring för styrelsemedlemmar och dennes familj när man utför uppdrag för styrelsen.

Det finns också en olycksfallsförsäkring för tillsynsman och sommarungdomar där man inte behöver vara medlem av samfälligheten.

 En information har getts till en medlem som frågat om laddstation - det är inte är tillåtet att sätta upp laddstation på samfälld mark med hänvisning till anläggningsbeslutet.

De tre största vägarna har hyvlats och grusats av entreprenör. I övrigt har vägarna hanterats av gubbsen i enlighet med årligen återkommande arbetsuppgifter.

På Sven Wallanders väg är det problem med att dagvatten rinner in på tomter. Arbete pågår med att lösa detta.

Arbetet med att försöka kartlägga hålet i marken nedanför stora parkeringen fortgår. Nya försök ska göras.

Avtalat med fastighetsägare på Vår Bostads väg att lägga om rör för att få bättre lutning.

 Bryggbesiktningsprotokollet ska skickas till styrelsen.

Den inre östra badbryggan är besiktigad och klar.

Ansvaret för SMOHF´s tillsyn av badet tas över av Haninge kommun

Från båtsällskapet har skickats ut ett förslag till överenskommelse.

Till de två små övernattnings lägenheterna i östra längan vid Torget har varmvattenberedare varmvattenberedare satts in.

Diskuterades korttidshyra för Föreningsgården och Gamla Konsum. Beslutades att kostnad för ett dygn är 500,- halvdag 300.-.

Vill man hyra enstaka timmar är priset 50.-/timme.

Elanläggningar  - Problem har uppstått  med etapp 2-3 av utbytet av belysningsstolpar. Det företag som anlitats får inte schaktningstillstånd. Stefan arbetar med att hitta en lösning. 

Regelbunden uppdatering görs av hemsidan. Siv Carlsson kommer att planera hur man för ett digitalt arkiv.

På stämman beslutades att Havsbladet ska komma ut en gång per år till sommaren .En ny redaktör och layoutare söks till tidningen.

Sommarungdomar - I år är gubbsen arbetsledare för sommarungdomarna. 

Önskemål/förslag har inkommit om att ha stämma på annan plats än i Fredrika p inkommit om Farsta gymnasium som ska ligga nära tunnelbana. Förhoppningsvis är nya skolan i Ribby, Västerhaninge klar om ett år och redo för uthyrning. Vi tar fram info om alternativ i  höst.