På styrelsemötet den 5:e oktober beslutade styrelsen att kalla till stämma.

Brev med kallelse skickas ut till samtliga fastighetsägare under denna vecka.

Den läggs också ut på hemsidan, se nedan.

I brevet med kallelsen bifogas en fullmaktsblankett för de som vill yttra sig men av olika skäl inte vill eller kan delta.

Stämmohandlingarna finns också att hämta på hemsidan, se instruktionerna i kallelsen. 

 

KALLELSE TILL STÄMMA ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHET

Onsdag den 28:e oktober klockan 18.30 startar årets stämma.

Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterassen 3 A, Handen, stora konferenssalen.

Avprickning börjar klockan 17.30 i foajén utanför konferensrummet. För att undvika trängsel är det viktigt att komma i god tid. Vi hjälps alla åt att hålla avstånd och att vi vid sittningen i konferenssalen tar hänsyn till varandra.

Lokalen har plats för 190 personer. Vanligtvis brukar våra stämmor kunna räkna in ungefär 100 röstberättigade men det har alltid varit fler deltagare från samma familj. Med den rådande situationen är det säkert många som känner tveksamhet och lokalen har begränsningar för hur många vi kan vara.

Vi ber vi er därför att i år att komma en person per fastighet och vi räknar med att vi blir strax under hundra personer vilket är gränsen för att vi ska kunna genomföra årsmötet och erbjuda, en i dessa tider, så trygg mötesmiljö som möjligt.

Tack vare en tillfällig lagstiftning har närvarande medlem under 2020 rätt att företräda fler än en frånvarande medlem. Ni som önskar bidra med era röster ta kontakt med en granne eller någon du känner och lämna fullmakt.

Stämmohandlingarna finns även att hämta på samfällighetens hemsida, sök på kallelse på www.arsta-havsbad.se

eller kopiera följande adress

kallelse

https://www.arsta-havsbad.se/images/Pdf/Kallelse_stmman_2020.pdf

Bifogas; fullmakts blankett

 

 

 

Välkomna önskar styrelsen för Årsta havsbad Samfällighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmakt

 Årsta Havsbad Samfällighet Årsmöte 2020

Tack vare en tillfällig lagstiftning har närvarande medlem under 2020 rätt att företräda fler än en frånvarande medlem. Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2020 ska antingen vara registrerad som ägare eller arrendator av fastighet inom samfälligheten, eller kunna förete denna fullmakt för att företräda denne. Fullmakten ska lämnas till funktionären vid entrén i utbyte mot röstkort.

Jag..........................................................................................................

................................................................................................................

Namn, adress, fastighetsbeteckning befullmäktigar härmed

.................................................................................................................

..............................................................................................................................

Namn, adress att i röstning företräda mig i årsmötesförhandlingarna enligt ovan

...................................................................………………………………

Namnteckning