Skriv ut

Styrelsen har fått frågor om vad som gäller för parkering inom Årsta Havsbad. Många undrar också hur mycket intäkter samfälligheten har från parkeringen och vad vi erhåller i anslag från kommunen.

Samfällighetens parkeringsreglemente finns att läsa i sin helhet på vår hemsida, i vänster spalt ”parkeringsreglemente”.

Nedan redovisas ett sammandrag av reglementet, vårt avtal med P-bolaget, våra intäkter och vilka sanktioner i form av kontrollavgifter som står till buds för samfälligheten.

P-PLATSER

Grundregeln är att ett generellt parkeringsförbud råder inom samfällighetens hela vägnät. Det finns interna och offentliga parkeringar.

På de interna parkeringarna har fastighetsägare rätt att hyra en plats.

Bilen utrustas med ett rött kort där fastighetsnumret ska skrivas in och p-platsen utrustas med en skylt med fastighetsnumret.

Årsavgiften bestäms av stämman.

En fastighetsägare kan även ansöka om att ordna en plats på samfälld mark.

En beviljad plats markeras med en skylt där fastighetsbeteckningen är angiven. Även på dessa platser krävs det att bilen är utrustad med ett rött kort där fastighetsbeteckningen ska vara angiven.

På de offentliga p-platserna är samtliga platser avgiftsbelagda.

Men som fastighetsägare har man rätt till ett blått kort där fastighetsbeteckningen ska vara inskriven. Kortet är avsett att användas när fastighetsägaren har behov av en gästparkering. Kortet kan användas på alla parkeringar utom på de platser på de interna parkeringarna där det finns en skylt med fastighetsbeteckning.

Med det blå kortet kan fastighetsägarens gäster även parkera på alla offentliga parkeringsplatser utan avgift.

Parkeringsbrickorna beställs på samfällighetens hemsida under parkeringsreglemente i västerspalten.

Parkering på den egna fastigheten får anläggas och är självklart avgiftsfri.

AVTAL MED PARKERINGSBOLAG

Samfälligheten har avtal med P-bolaget Avarn.

De nås på telefon 08-619 50 50 eller

ring/sms:a till 073-373 86 34

Avarn ansvarar för automater på de offentliga parkeringarna och de kontrollerar parkerade bilar både på de offentliga och interna parkeringarna.

De kontrollerar även fordon som ställts där ingen parkering är skyltad.

Om du har en parkeringsplats där någon olovligen ställt sin bil ta en bild av bilen med synligt registreringsnummer och sms:a till P-bolaget som dokumentation.

Avtalet med Avarn innebär att samfälligheten får drygt 90% av de avgifter parkeringen ger och  20% av de kontrollavgifter som parkeringsbolaget utfärdar. För juni 2020 innebar det att samfälligheten fick in cirka 71.000 kr och av dessa var 10.000 kr kontrollavgifter.

I den för 2020 inte antagna budgeten räknar styrelsen med intäkter på 480.000 kr

Årsta Havsbadsvägen sköts av Trafikverket och där felparkeringar hanteras av QSG Bevakning 0774-403 030

AVGIFTER OCH KONTROLLAVGIFTER

Timavgiften i automaterna bestäms av samfälligheten dvs. styrelsen.

Idag kostar det 20 kronor i timmen dygnet runt, året runt. Styrelsen har frågan om avgiftens storlek på agendan för en eventuell höjning.

Kommunen beslutar vilka kontrollavgifter som gäller inom den egna kommunen och samfälligheten har att följa kommunens beslut.

Hittills i år har samfällighetens kontrollavgift varit 450 kronor men kommer inom en snar framtid att höjas i nivå med kommunens 500 kronor.

För att få föra bort eller flytta fordon, krävs extra ordinära situationer och med ingripande av polis.

SAMFÄLLIGHETENS JOBB MED BADPARKEN

Våra badställen omfattas av Allemansrätten.

Sommartid strömmar badgäster hit och slitaget är stort.

Våra gubbs tömmer dagligen, minst en gång per dag, alla papperskorgar i parken. Vid behov placeras extra papperskorgar ut. Samfälligheten har en mobil toalett i stora badparken och en i Karlslund, vilka vi ansvarar för rengöring och tömning.Vid Sjövreten finns ett torrdass som samfälligheten ansvarar för.

Sommarungdomarna börjar sin arbetsdag med att städa i Badparken. De håller efter växtligheten och slyröjer i parken och underhåller bänkar och bord.

På grund av skadegörelse har våra gubbs fått gjuta förankringar till de mobila toaletterna då flera av dem blev välta i början av sommaren.

Speciellt i år har vi bedömt ett ökat behov av  skyltning i badparken och på bryggor. 

Till detta ska läggas tre bottenundersökningar per år för att säkerställa att inga farliga föremål ligger på botten vilket utförs vid alla våra bryggor.

 Regelbunden provtagning av vattenkvaliteten måste utföras.

Kostnaderna för ovan kommer nog att uppgå till mer än 200.000kr när sommaren är slut

KOMMUNENS STÖD TILL SAMFÄLLIGHETEN

Samfälligheten har sedan 1980-talet ett avtal med kommunen om ett bidrag för renhållning mm av badparken. Kommunen ger samfälligheten i årligt bidrag cirka 90.000 kr per år. Vid ett möte tidigare i somras diskuterades att avtalet bör ses över.

Utöver detta sätter kommunen ut fyra Bajamajor i stora badparken och sköter regelbunden tömning och rengöring av dessa.

I år har samfälligheten även fått möjlighet att när vi bedömer det  lämpligt att ta hjälp av de väktare som normalt ronderar kommunala anläggningar och byggnader. Vi har hittills  bergärt rondering två helger i sommar. Rondering innebär att väktare vid oregelbundna tider går igenom stora badparken och kollar att det inte förekommer eldning, camping mm.

Både parkeringsvakter, polis och väktare gör vad de har möjlighet till för att Årsta Havsbad ska vara tryggt och trivsamt. Men det räcker inte alltid till.

Den rapportering som varit i media denna sommar när räddningstjänst inte kommer fram på grund av att bilar parkeras och hindrar framkomligheten och att det kan gälla liv och död är självklart oroväckande. Vi måste se till att detta inte händer här och vi kommer också att kontrollera tillgängligheten för t.ex. en ambulans till stora badet. Vi har också väldigt många smala vägar där en felparkerad bil kan hindra framkomligheten för räddningstjänsten. Du som ser felparkerade bilar kan alltid kontakta parkeringsbolaget.

Om du som Årsta Havsbadsbo upplever situationer som du inte ska eller kan hantera ring polisen. Det är de som har i uppgift att se till att vårt Årsta precis som alla andra ställen i Sverige ska var tryggt och säkert.

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida