Tjänligt
 
Med hjälp av en laboratorieanalys undersöker man om prover innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos människor, men även hos andra varmblodiga djur. Bakterierna ska dock normalt inte finnas i våra badvatten utan innehåller proverna höga halter av bakterier kan det vara ett tecken på att badvattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då kan det även finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av.
Varje vattenprov får en bedömning efter halten av bakterierna E-coli samt Intestinala enterokocker. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk. Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjd, men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Det finns också en risk att det kan förekomma andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.