- beslutades att ta in nya offerter avseende övervakning av våra betalparkeringar för att säkerställa att vi får en tillfredsställande redovisning. 3 offerter tas in.

- beslutades se över slyröjning i kurvan vid Flottans plan för att om möjligt förbättra sikten.

-röjnng av skadade och döda träd pågår. Efter direktiv från kommunekologen sparas ett antal aspar såsom "totempålar" då de fyller ett behov som bihotell.

- beslutats införskaffa en padda för att lagningarna av potthål ska bli mer beständiga

- beslutades om ett antal nya farthinder inom området.

- beslutades om plan för bekämpning av björnloka och parkslide inom området

- vattenkranen på baksidan av expeditionen kommer att stängas.