Utdrag ur protokoll från styrelsemöte 2018-06

- Styrelsen diskuterade problemen med grillning som sker i badparken och på stränderna även fast eldningsförbud råder. Beslutades awtt införskaffa 10 st skyltar som kan sättas upp och tas bort vid behov.

- Styrelsen diskuterade problemet med fortkörning i området. Beslutades att testa en mobil hastighetsskylt och se om det ger önskad effekt. NAsvarig kontaktar Trafikverket och hör om vi även får sätta upp den på Årsta havsbadsvägen samt utreder vad som är förmånligast av att hyra resp köpa.

- Saltning. De mest trafikerade vägarna har saltats av entreprenör och de mindre i egen regi.

- Återställning av asfalterade vägar är påbörjade men ej avslutade.

- Dagvatten. En del ledningar har filmats sedan förra mötet. Ca 7-8 arbeten pågår. Listan med nödvändiga åtgärder är lång och det kommer ta tid att ordningsställa.

- Genomgång av fällningsbehov av träd ska ske ihop med arborist till hösten i hela området.

- Samliga byrgor har besiktigats. Både små och stora brister har identifierats.  Bållerehålet vid Karlslund fortsätter vi söka en lösning på. Kontakt har funnits med andra kommuner, tyvärr utan framgång. Varningsskylt är nu uppsatt.

Styrelsen beslutade att dykning ska utföras ytterligare en gång i år och sedan inför varje badsäsong. 

- Ansvarig har varit i kontakt med SRV och påtalat behovet av att dom spolar och rengör våra sopkärl. Detta då det synts råttor vid vissa sopstationer.