Skriv ut

Sammanfattning av styrelsemöte 2018-03-05

Förvaltning Vår tillsynsman Kenneth framförde att snöröjningen fungerat bra och Marianne framförde beröm styrelsen fått från medlemmarna ang snöröjningen. Kenneth redogjorde för det arbete som gjorts; sandat, fällt träd, tagit ner julgran, bytt ruttna bräder vid pumpfästet på Gäddstigen. Materialgårdens tak över snickeridelen är rivet och papp och läkt är lagd. Plåt kommer att läggas på när det går.

Ekonomi Styrelsen beslutade om alla handlingar som ska in i kallelsen, som skickas ut till alla medlemmar två veckor innan stämman den 25 april. Debiteringslängden ska skickas med som bilaga till kallelsen och innehåller ej Ga:7, som nu är avregistrerad av Lantmäteriet. I debiteringslängden finns alla fastigheter som tillhör Ga:1 samt uppgift om samfällighetsavgiften, som styrelsen föreslår till 3.690 kr för femte året i rad. Dagordningen i kallelsen är ändrad i enlighet med stadgarna som stämman tog förra året. Styrelsen tog beslut om att i kallelsen skriva en avsiktsförklaring avseende den framtida styrelsens utformning med en ev förvaltare.

Övriga frågor Valberedningen har i nuläget förslag på 7 ledamöter och 2 suppleanter men tyvärr ingen ordförandekandidat men hoppas få fram någon innan stämman annars får man vända sig till Länsstyrelsen för att få en sk syssloman, vilket blir en dyr lösning.

Marianne har för avsikt att bjuda in de föreslagna kandidaterna till nästa möte vilket är det sista innan stämman.

Styrelsen har fått en inbjudan till AMf1 om deltagande i det årliga informationsmötet. Ingeman och Britt-Marie anmälde sitt intresse och fick i uppdrag att ta upp frågan om önskemål om belysning av den projekterade gång-och cykelbanan från Västerhaninge till Årsta Havsbad, som man ställt sig positiv till.

Marianne har kontaktats av Lars Fröstad, Årsta säteri, om köp av våra pumpar i våra två vattenverk. Förhandling om pris pågår, vilket skulle innefatta nedmontering av pumpar, rör och alla tillbehör. Detta medför att vi då kan använda vattenverken för andra ändamål.

/ Marianne Rocklind