Skriv ut

Sammanfattning av styrelsemöte 2018-01-15

Förvaltning Tillsynsman Kenneth Breime rapporterade om utförda arbeten. Trädfällning har ägt rum runt parkeringen vid Sven Wallanders väg/Idrottsvägen och längs med Sven Wallanders väg. Bortforsling av grus och makadam vid dagvattenarbeten har skett. Tömt Gläntan på virke och skrot. Arbetat med klottersanering, lagat potthål, snöplogat och sandat samt städat efter nyårsraketer.

Styrelsen förnyade ett gammalt beslut, som tidigare styrelse tagit, som säger att styrelseledamöter ej ska arbeta som gubbs, då det kan uppfattas som förvirrande och rollerna kan sammanblandas.

Ekonomi Styrelsen beslöt att ordföranden och vice ordföranden ska hålla ett uppstartsmöte med alla gubbs för att informera om vilka regler som gäller vid bl a snöplogning med ob-tillägg. Tillsynsman är arbetsledare för alla gubbbs.

Au:s förslag godtogs av styrelsen att föreslå stämman att samfällighets-avgiften för 5:e året i rad blir 3.690 kr men detta år för alla, då Ga:7 nu avvecklas. Dagvattenarbeten har fått stå tillbaka då kommunen har haft området som sitt arbetsområde men nu kan dessa kostsamma arbeten komma igång på allvar.

Mark, park o bryggor Trädfällning av träd som hänger över vägen har påbörjats. Båtstigens brygga har till vissa delar förstärkningspålats. Det arbetet ska fortsätta under våren.

Vattensystemet Styrelsen beslöt att våra 5 vintertappställen ska demonteras. Styrelsen avvaktar med pumphus och vattenverken.

Va-etableringen Varken Årsta Havsbadsvägen eller våra lokala vägar är åtgärdade efter besiktningar. Åtgärderna ska ske under våren.

Byggnader Det har tyvärr varit två inbrott i Horsfjärdens restaurang. Fönster har lagats och brytskydd monterats men räcker det är frågan. Någon har skjutit med luftgevär på föreningsgårdens gavel och även skjutit in genom fönstret, som måste bytas.

Elanläggningar Styrelsen beslöt att pröva med starkare lampor vid torget då det uppfattas som skumt. Ev ytterligare belysning planeras. HG Eriksson har säkrat ner våra två vattenverk från 50 A till 16 A. Alla pumphus har 16 A. Vattenmätarna i de pumphus som ej behöver värme ska tas ner och värmen stängas av för att spara på elkostnaden.

Information På hemsidan och på alla våra anslagstavlor har anslag om årsmötet onsdagen den 25 april satts upp samt att sista dag för motioner är enligt stadgarna 31 januari.

/ Marianne Rocklind

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida