Skriv ut

Sammanfattning styrelsemöte 2017-10-09

Förvaltning Tillsynsman rapporterade vilka arbeten som genomförts; fönstren i ”bunkrarna” vid dansbanan är nu isolerade. Midsommarstången inlagd i bunkrarna. Muren mellan de västra torglängorna är panelad, nya takplåtar lagda, skorstenen fixad och målningsarbeten utförda på den västra längan. Torgets lägenheter ska tömmas på vatten inför vintern.

Våra gemensamma parkeringar ska få påfyllning med grus och snyggas till under höst och kommande vår.

Ekonomi Kassören gick igenom den utskickade balans/resultatrapporten och styrelsen kunde konstatera att sommarens p-intäkter inte kommer att motsvara det som är budgeterat pga en dålig badsommar med få besökare.

Kostnader för sommarvattnet har ökat, då vi haft stora problem med att få sommarvattnet att räcka till och fått ta in kommunalt vatten, som vi betalar för.

Trafik o parkering Kjell Lönnberg ämnar köpa in ett antal skyltar till parkeringsplatserna så att det ska se enhetligt ut i hela området.

Vägar, diken, snöröjning o trappor Ingeman Bengtsson, Sune Lagerström och Marianne har gått ett antal besiktningar av våra vägar tillsammans med kommunen. Vägar överlag är av god kvalité.

De påpekanden som gjorts kommer Marianne att följa upp liksom den långa åtgärdslistan som SIAAB och nu kommunen får ta hand om och återställa det vi begär. Vattenfall är dock inte färdiga i området och kommer att återställa de vägar som berörs. Trappor ska Ingeman se över då en del behöver repareras eller bytas ut.

Mark, park Kjell Grönquist har fått önskemål om en skridskobana från barnfamiljer. Fotbollsplanen vid Idrottsvägen skulle inte fungera då varken lyse eller vatten finns där. Kanske det skulle gå på stora parkeringen vid pumphuset men det är ingen fråga för samfälligheten enligt anläggningsbeslutet utan frågan får gå till Stugägareföreningen om skötsel och drift.

Vattensystemet Sommarvattnet stängs av för alltid som planerat den 23 oktober och Sjörensarn är nu uppsagda efter att ha skött vårt vatten i 10 år.

VA-etableringen Marianne kunde meddela att nu har alla våra 5 gemensamma byggnader anslutits till kommunalt VA och bidragsansökningarna är inskickade.

Dagvattensystemet Det har regnat mycket och stora dagvattenproblem har uppstått på många ställen.

Byggnader Kjell Grönquist rapporterade vad som gjorts på byggnaderna förutom på den västra längan, som tillsynsman rapporterade om. Föreningsgården har fått nya vindskivor och sommarungdomarna har målat utvändigt. Butiksbyggnaden är också målad av sommarungdomarna liksom Telehuset och ”Fyrkanten” är uppsnyggad.

Brevlådor och postboxar Lars Sjöholm ämnar nu ta ner de brevlådor som saknar namn och adress. Lars funderar över lämpliga platser för nya postboxar.

Elanläggningar Två gamla elstolpar ska bytas ut samtidigt som de slocknade lamporna ska ersättas utmed Årsta Havsbadsvägen.

Information Marianne kunde meddela att våra nya stadgar nu är registrerade hos Lantmäteriet.

Styrelsen beslöt att 2018 års stämma äger rum den 25 april i Fredrika Bremerskolan i Handen.

Marianne svarade på Lars undran om rengöring av våra sopkärl. SRV ansvarar för att kärlen rengörs 2 ggr per år. Samfälligheten upplåter mark åt sopkärlen och ser till att det snöröjs framför alla sopskåp.

/ Marianne Rocklind