Sammanfattning av styrelsemöte 2017-09-11

Förvaltning Tillsynsman Kenneth rapporterar vad som gjorts den senaste månaden förutom gräsklippning och sophämtning; bytt vindskivor på föreningsgården, bytt dålig panel på västra torglängan samt målat den, flyttat stenar arbetat med dagvattenarbeten, isolerat vattenrör och byggt en isolerlåda för torgets vattenmätare mm. Vad som bl a är på gång är reparation av trappan vid torget.  

Hyresfastigheter Ett diskussionsunderlag har inkommit från Nina Breime om att få hyra och bedriva verksamhet i lägenhet 9 som står tom efter 1 oktober.

Vägar, diken, snöröjning samt trappor Ingeman ska gå igenom med Kenneth om hur kommande snöröjning ska organiseras.

Dikning har gjorts på Torgvägen mellan Typografstigen och Tryckarstigen.

Marianne, Sune och Ingeman går tillsammans med kommunens representanter och besiktigar våra vägar innan samfälligheten tar över dessa.

Vattenområden Per önskar en annan säkrare brygglösning vid hoppbryggan, stora badet. Beslöts att Per undersöker om det går att söka investeringsbidrag för att göra bryggan säkrare.

Vattensystemet Vårt vattensystem stängs av den 23 oktober. Beslöts att tillhandahålla vintervatten vid expeditionen fram till 1 maj 2018, det vänstra utkastet som har kommunalt vatten. Även Pumphus 9 på Toppstigen kommer också att fungera som vintertappställe denna vinter pga kommunens förseningar med VA.

Dagvattensystem Dagvattengruppen och kommunen samarbetar om åtgärder för dagvattnet på flera ställen i området. Kommunen har nu bytt den demolerade trumman i korsningen Idrottsvägen/Torgvägen. På Gamla vägen ska kommunen flytta en felplacerad brunn samt sänka trummor. Dagvattnet från den drabbade fastigheten på Lotsvägen 1 kommer att ledas ner till Horsfjärden enligt Bertil.

VA-etableringen Haninge kommun informerar om vattenavstängning inför vintern för de som inte har vattenmätare på en frostskyddad plats. Informationen är uppsatt på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Det bidrag på 14.625 kr som alla fastighetsägare kunnat ansöka om under 2017 när VA är inkopplat och slutbesiktigat kommer att gälla även under 2018. Efter 2018 är bäst att kolla med VA-avdelningen, så man inte missar bidraget.

När fastigheter öster om Videnäsvägen får fiber är skrivet i stjärnorna, då Scanova och kommunen ej är överens om kostnaderna.

Brevlådor och postboxar Brevlådor som saknar namn och adress ta´s nu ner efter att innehavaren har fått information om detta i sin ofullständigt märkta brevlåda.

Elanläggningar Beslöts att anta den offert vi fått från EL-Larsson om att byta två belysningsstolpar, då man måste ha särskilda tillstånd för denna typ av arbete och EL-Larsson har dessa.

/ Marianne Rocklind