Sammanfattning av styrelsemöte 2017-08-14

Förvaltning Tillsynsman Kenneth Breime rapporterar vad som gjorts i sommar av våra sommarungdomar: många målningsarbeten har utförts, alla bommar, föreningsgård, butik, telehuset, staket, fotbollsmål, bänkar och bord.

Gräsklippning, plantering av blommor, rensning av ris, slyrensat en stor dassgång samt tvättat fönster och skyltar. Under 9 veckor har 24 sommarungdomar arbetat i tre lag med 8 i varje.

Styrelsen beslöt att be Mauno Vähä-Lassila mura torgets trappa.

Försäkringar Kjell Lönnberg rapporterar att det nu är fullvärde på alla byggnader inkl våra två vattenverk. Vi har fått rabatt för lågt skadeutfall.

Vägar Ingeman Bengtsson rapporterar att farthinder har lagts ut.

Efter skyfallen har mycket vatten runnit ut på våra vägar och vi måste informera om LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, som är varje fastighetsägares skyldighet. Marianne kontaktade kommunen och bad om hjälp att återställa vägarna efter skyfallet och då främst backarna. Det är kommunens ansvar tills ÅHS tar över vägarna.

Styrelsen beslöt att Marianne tar kontakt med kommunen och ber att få ”döpa” vägbiten mellan Materialgårdsvägen och Telehuset till Materialgårdsvägen, då den idag inte har något namn. Det blir alltså en förlängning av Materialgårdsvägen.

Beslöts att hyra en skylift för slyröjning vid våra ledningar i området.

Vattensystemet Beslöts att Sjörensarn sägs upp 1 oktober och avslutar sitt engagemang i ÅHS vid årsskiftet. Allt vatten stängs av i mitten på oktober. Marianne rapporterade att det varit många läckor denna sommar. Ett av sommarens vattenprover visade otjänligt vatten och tyvärr i midsommarveckan. Provet som togs omedelbart efter visade tjänligt utan anmärkning, så troligen blev det något fel vid den första provtagningen.

Dagvattensystemet Efter skyfallet rann grus och mark från vägar och tomter och påverkade diken och avrinning. Årsta Havsbadsvägens breddning har orsakat stora olägenheter för fastighetsägare inte minst vid kraftiga regn, vilket vi påpekat för Trafikverket. Marianne har tagit bilder och skickat till Trafikverket innan besiktning sker och krävt fler brunnar.

/ Marianne Rocklind