Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Drönar-fotografering sker sedan under hösten efter lövfällningen, troligen omkring vecka 40. Arbetet fortsätter nu i Karlslund. Vi måste se till att markeringarna hålls rena och fria från löv innan drönarflygningen sker. 120 brunnar har identifierats och märks upp. Ett antal brunnar har höjts så de kommit i bättre nivå i förhållande till vägbanans nivå. Stor tid har gått åt för dessa omfattande förberedelser. Många av brunnarna har varit extra svåra att finna gå grund av de legat så djupt i vägen att metalldetektorn inte kunnat finna dem. När vi fått kartmaterialet från drönar-flygningarna så skall brunnarna kontrolleras. Detta för att vi skall få en uppfattning om vilket underhåll som måste genomföras genom slamsugning och högtrycksspolning.

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4).

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Vi tror det går samman med deras system. Behöver troligen slamsugas. Kontrolleras upp nu i höst.

 

66. Höga DV flöden från berget skapar problem på Jättestigen 4

Nybygge vid Jättestigen 5 av stödmur som dumparvatten och anläggning av väg skapar nya snabba flöden. Vägen var tidigare en gångstig med naturliga uppsamlingsytor. Stig har vidtalat och är i dialog med nr 6 och 8 samt nr 5. Nr 6 och 8 skall se över sina möjligheter att lägga avskärande dränering och leda vattnet mot ytor där det tar längre tid och kan infiltreras i backen. Nr 5 har lovat åtgärd som går ut på att styra vattnet mot nedre delen av den egna tomten, invid LTA-enheten. Stig har träffat FÄ som håller på att mura upp en vattenavledande vall så att vattnet leds ner på den egna tomten. Stig har även talat med FÄ på Jättestigen 4 håller på att lägga plattor som troligen kommer förvärra situationen. Har haft kontakt med FÄ på nr 4. Stig har kontrollerat vattenflödet på plats. Ser bra ut och tiden får utvisa hur det fungerar.

67. Dvärgstigen 3 levererar DV till vägen som skadas

Ledningskollen har nu givit alla svar och de är förmedlade till tidigare FÄ och nya FÄ. Nya FÄ har hört av sig och vill kontrollera att processen löper på enligt vad DV-gruppen anser rimligt. DV-gruppen tar dock inte något ansvar och det accepterar nya FÄ. Dialog skall hållas löpande.

Ett dräneringsarbete är utfört och framtiden får utvisa resultatet.

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

Fä har höjt vägen för att ansluta till nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas före i den grop som uppstått före höjningen. Frågan har överlåtits för bedömning till ÅHS Styrelse. Styrelsen har beslutat att vägen skall återställas. Material flyttas från utfyllnaden nere i backen till gropen i vägen ovanför bergsklacken. Lämplig entreprenör anlitas snarast. ÅHS sköter vägarna och varje FÄ har att sköta sina tomter. Omax har fått uppdraget, men föreslår en annan lösning: Fyll upp mellan backen och bergsknallen. Schakta sedan ur nedanför så att övergången inte blir så brant.

77. Vimpelstigen 3, SB 8:217

FÄ önskar ansluta befintlig stenkista till vår DV-ledning som går över grannens tomt. Grannen har gett sitt godkännande. FÄ anlitar egen entreprenör som presenterar teknisk lösning som skall godkännas av DV-gruppen. Ingeman har träffat FÄ och dennes entreprenör. Man anlägger en pumpgrop och drar en fast slang till vår brunn på fastighet SB: 219.

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut.

80. Berga använder PFOS vid brandsläckningsövningarna

Frågan har kommit upp huruvida detta kan hamna i dagvattnet och via det hamna i Hårsfjärden. Göran har haft en dialog med den och vi har fått ett utlåtande som konstaterar att den risken är utesluten.

81. Idrottsvägen 10 efterlyser dike

Tidigare fanns det ett dike på norra sidan av Idrottsvägen fram till Sven Wallanders väg vid p-platsen. Detta dike borde rimligen ha lett till en dagvattenbrunn. Varför är diket borta? Finns det en dagvattenbrunn? Anledningen till att jag frågar är att vi återkommande numera drabbas av "översvämningar" av vår tomt på Idrottsvägen 10 i höjd med Tomtestigen.

Vi har stängt huset för säsongen och är inte där nu. Jag frågade min hustru, som äger huset, och hennes bror, om dom hade några minnen från diket. Dom har båda vuxit upp på Idrottsvägen 10, men minns ingenting om diket. En konstig sak med det som är kvar av diket på andra sidan vägen är att när delar av vår tomt är vattendränkt, så är det fortfarande inget vatten i diket. Varför rinner inget vatten igenom vägen?

Ibland har jag misstänkt att översvämningarna beror på att de flesta träden numera är nedtagna på alla tomter. Hur som helst med detta, så har jag också noterat att vårt problem ofta sammanfaller med övriga vattenproblem i området. Jag tänker då närmast på p-platsen som ju också har problem med avrinningen. F.ö. så införskaffade jag en länspump för ett 10-tal år sedan och får väl fortsätta att använda den när det är som värst. Jag tror inte att vi kan komma längre med detta problem så som det är nu men tack för din omtanke ändå.

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Bergastigen 3, AV 7:20, Marklov-trädfällning                X

Ekastigen 9, SB 8:287, Rivning                                       X

Elektriska gatan 39, SB 8:341, Utvändig ändring           X

Elektriska gatan37, SB 8:344, Rivning-nybyggnad          ?

Fregattvägen 1, SB 8:482, Rivning-nybyggnad                ?

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad *               ?

Idrottsvägen 12, Av 7:86, Nybyggnad                             Stig

Pråmstigen 13, SB 8:352, Tillbyggnad                             X

Skonertvägen 4, SB 8:328, Tillbyggnad                            X

Skutvägen 8, SB 8:204, Rivning-nybyggnad                      ?

Typografstigen 12, SB 8:34, Tillbyggnad                         Stig

Utsiktsvägen 4, AV 7:114, Rivning-nybyggnad               Stig

Vimpelstigen 3, SB 8:217, Fasadändring                          X

Västra Parkvägen 21, AV 7:214, Rivning-nybyggnad     Ingeman

Årstahavsbads Vägen 113, SB 8:516, nybyggnad            Ingeman.

*= ÅHS kan yttra sig före 18 december, ser dock inge anledning till detta.

Ansvarig för dialog med FÄ: Person som tilldelats