Övrig tilläggsinformation

 

Löpande telefonkontakt har under sommaren upprätthållits mellan berörda personer.

Arbeten enligt åtgärdslistan har fortsatt löpande.

 

Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad enkabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper.

Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb.

Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.

Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor. Göran hjälper oss att beräkna kostnaden för att digitalisera DV-kartorna 5 år framåt. Vi har fått offert från Tyréns som just nu utvärderas. Vi tar hjälp av Algeba, Bengt Andersson, för att få en professionell bedömning av våra val 1B. En arbetsgrupp besöker dem. Vi skjuter på filmning med drönare tills i oktober eftersom löven nu börjat slå ut, samt att vi inte hunnit lokalisera och mäta upp alla brunnar. Göran redovisade tider under juni som vi kunde få träffa Thyréns. Bestämdes att vi skjuter mötet till slutet augusti. Detta för att resultatet skall var aktuellt när vi börjar med fotodokumentation till hösten.

Beslutet att  välja alternativ 1B följs nu upp genom att måla upp genom att märka upp brunnana. Speciell färg skall användas, Ingeman har beställt. Märkningen skall utföras på speciellt sätt och orienteras nord/syd, varför sommarungdomarna inte bedöms kunna göra det. Fotografering sker sedan under hösten efter lövfällningen.

Status: Löpande

 

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem. ÅHS bör vara en remissinstans och i bygglovet skall uppmanas till kontakt med ÅHS kring lösningen av dagvatten och vägarnas bärighet vi byggnation.

Status: Löpande

50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull.

DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.

Status: Löpande

60. Diken behöver rensas från löv

Kennet som leder Gubbsen får i uppdrag att rensa diken från löv så att inte inloppen till trummor sätts igen. Fortsätts med hjälp av sommarungdomarna.

Har skett under sommaren med hjälp av sommarungdomarna under ledning separat handledare.

Status: Löpande

 

61. UH-plan för underhåll av våra diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. Nya brunnen på Arkitektvägen/Utsiktsvägen

Status: Löpande

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen.

Status: Löpande

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Vi tror det går samman med deras system. Behöver troligen slamsugas. Kontrolleras upp nu i höst.

Status: Löpande

 

66. Höga DV flöden från berget skapar problem på Jättestigen 4

Nybygge vid Jättestigen 5 av stödmur som dumparvatten och anläggning av väg skapar nya snabba flöden. Vägen var tidigare en gångstig med naturliga upp samlingsytor. Stig har vidtalat och är i dialog med nr 6 och 8 samt nr 5. Nr 6 och 8 skall se över sina möjligheter att lägga avskärande dränering och leda vattnet mot ytor där det tar längre tid och kan infiltreras i backen. Nr 5 har lovat åtgärd som går ut på att styra vattnet mot nedre delen av den egna tomten, invid LTA-enheten. Kontakten tas upp på nytt nu när vi börjar höstarbetena.

Status: Löpande

67. Dvärgstigen 3 levererar DV till vägen som skadas

Ny stor hårdgjord infart samt hårdgjorda ytor högre upp ger stora DV-flöden vid kraftigt regn. Stig har haft möte med FÄ. Inte speciellt kul diskussion eftersom FÄ vägrar acceptera att LOD gäller och ligger i botten av diskussionen. FÄ menar att det är vägen som är dålig och att det saknas en dränering i vägen till diket på andra sidan som fanns innan LTA lades. Gruppen avslog idén om att repareravägen eftersom den besiktigats i gott skick. Den ”svartlagda” dränering som möjligen funnits finns inte dokumenterad och togs bort av kommunen vid LTA installationen. Den återställs inte av vare sig kommunen eller Samfälligheten. Vattnet kommer från fastigheten och är FÄs ansvar. Samfälligheten assisterar om så önskas. En konsult kopplas in, på FÄs bekostnad, för att analysera vattenflödet. Fastigheten är såld och den gamla ägaren har lovat återkomma och genomföra lämplig åtgärd under sensommaren/hösten. Dialog skall hållas med ÅHS om vägen på något sätt berörs.

Status: Löpande

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

Fä har höjt vägen för att ansluta till nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas före i den grop som uppstått före höjningen. Teknisk lösning skall tas fram. FÄ har eget förslag. En konsult kopplas in, på FÄs bekostnad, för att analysera vattenflödet. Kontroll med REV avråder att vi lägger någon typ av dränering i vägen. Återstår att FÄ återställer vägen. Frågan tas över av Ordföranden för ÅHS.

Status: Löpande

69. Frågetecken kring vattengången på Gamla Vägen 24 till Fröstads dike

Diket måste rensas vid Sagostigen och vid privata infarter. FÄ vid 24 påstår att det är för grunt. Enligt granne vid 30 så skall det inte grävts till angivna nivåer eftersom det ligger fiber i diket. Samma granne säger att det blivit mycket bättre. Vi kontrollerar nivåerna.

Status: Läggs vilande tills frågan tas upp av FÄ igen.

70. Fastighet vid bussens vändplats har fått tomten eroderad

Delar av tomten och en stor sten har glidit ner i diket. OMAX har åtgärdat problemet.

 

71. Ryttarstigen 3 – vägen sjunker enligt FÄ

Syns inget nämnvärt på platsen. Ryda och Stig undersöker fallet. Konstaterades att vägens sida tryckts ner av tungt fordon. Ryda rensar diket.

Status: Löpande

 

72. Nya brunnen på Arkitektvägen/Utsiktsvägen

Sandfällan är full med grus och måste rensas.

Status: Löpande

73. Formulär för hur röjning av diken och spolning av brunnar skall ske

Ett formulär för periodiskt underhåll upprättas. Stig gör grundformuläret och vi måste sedan sätta lämpliga perioder på åtgärderna. Brunnar och diken  namnsätt löpande vid inventeringen.

Status: Löpande

75. Diket vid Sven Walander och Konstnärsstigen

Den uppbyggda vallen fylls på med schaktmassor så att den står emot större vattenmängder.

Status: Löpande

76. V Prakvägen 40

FÄ fick in mycket vatten på sin tomt. OMAX har anlagt ett avvattningsdike

Status: Avslutad