Dagvattengruppens möte     2020 04 08

 

Övrig tilläggsinformation

 

På grund av Corona har första mötet ställts in under våren. Löpande telfomkontakt har upprätthållits mellan berörda personer. Under vintern har arbetet fortsatt och tills nu har ett stort antal åtgärder vidtagits. Bland annat: Maskinrensing av diken, uppmärkning och rensning av brunnar, nedläggning av nya trummor, skapande av täckdiken.

Dagvattenprojekt

28.  Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården. Är åtgärdats under sommaren. Två avskärande dräneringar har lagts i backen samt en samlande dränering från vändplanen och backen till ett fast rör i svängen. Vattnet dumpas med FÄ:s tillåtelse på deras neråtlutande tomter. Hantverkare kör sönder backen så att röret dräneringen blir synlig. Kennet har fått uppgiften att låta Gubbsen rätta till gruset. Bör följas upp. Stig tar fram fakturaunderlag för de FÄ som skall dela. Fakturaunderlag har tagits fram. Återstår uppgörelse med en FÄ.

Status: Vilande i väntan på långsiktigt utfall

 

37. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en

kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper

Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb.

Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.

Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor. Göran hjälper oss att beräkna kostnaden för att digitalisera DV-kartorna 5 år framåt. Vi har fått offert från Theréns som just nu utvärderas. Vi tar hjälp av Algeba, Bengt Andersson, för att få en professionell bedömning av våra val 1B. En arbetsgrupp besöker dem. Vi skjuter på filmning med drönare tills i oktober eftersom löven nu börjat slå ut, samt att vi inte hunnit lokalisera och mäta upp alla brunnar.

Status: Löpande

 

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem.

Status: Löpande

50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull.

DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.

Status: Löpande

60. Diken behöver rensas från löv

Kennet som leder Gubbsen får i uppdrag att rensa diken från löv så att inte inloppen till trummor sätts igen. Fortsätts med hjälp av sommarungdomarna.

Status: Löpande

 

61. UH-plan för underhåll av våra diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov.

Status: Löpande

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats.

Status: Löpande

 

63. Byte av brunnslock på segelstigen.

Kupolbrunnen körs ständig på av bilar så det byts ut mot ett vanligt plant lock.

Status: Löpande

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Vi tror det går samman med deras system. Behöver troligen slamsugas.

Status: Löpande

 

65. Kan vi sätta upp BK3 på våra två infarter till ÅH?

Vid nybyggnationer överskrids ofta BK3-belastingen av våra lokala vägar. Omlastning skall ske före infart i området. Bestämmelsen finns och det är byggherrens ansvar att de inte överskrids. Vi kan inte gärna märka upp alla våra infarter från ÅHBV så alternativet är att fråga Trafikverket om vi kan fä sätta upp det vid våra ”Välkommen till ÅH”-skyltar vid infarterna. Vidare bör husleverantörerna informeras, samt kommunen informera byggherren när de ger bygglov.

Status: Löpande