13.  Saknade distansmarkeringar

Inventering och montering av dagvattenmarkeringar

Åtgärd: Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan med Bertil och Thor.

Göran och Stig har träffat Bengt Andersson på Algeba. Diskuterades inmätning med GPS och kartunderlag.

Göran och Stig träffar även Rambôll för att höra hur det ser på en effektiv lösning.

Stig stämmer av med Marianne som försöker få nytt kartunderlag från kommunen.

Marianne har fått områdeskarta, men inte tomtkarta med tomtbeteckningar. Stig jagar tomtkarta.

Status: Löpande, Frågan kring dokumentationen måste lösas under våren.

28.  Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården

Status: Löpande

35. Musköstigen 2

Stig har redovisat en lösning med dike och trumma under infart. Kopplas till brunn.

Åtgärd: Testa brunnens funktion, ta in offert. Befintliga dv-anordningar har filmat, finns på USB-sticka

Ingeman kontaktar Bengt Andersson om jobbet. Stig koordinerar med Bengt. Utförs när tjälen gått ur backen.

Besök på plats med Bengt Andersson samt IB och SF. Bengt tar sig an lösningen. Kommer att påbörjas V23.

Status: Löpande, Göran har filmat. Vi provspolar ner mot ÅHB-vägen. Samtal med FÄ. Brunnen fungerar.

37. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en

kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar

att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper.

Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb.

Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.

Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor.

Status: Löpande

41. Diket vid Torgvägen/Sven Wallanders väg har lagts igen

Två fastighetsägare har måste lägga trummor under sina infarter/ingångar.

Diket fungerar sedan ner till trumman under vägen vid Barberarstigen.

Stig har vidtalat boende som informerar FÄ, bevakas till våren.  Ingeman skaffar fram telefonnummer till FÄ.

Vi konstaterar att mycket vatten samlas vid infarten och att åtgärd behövs hos båda FÄ.

En ägare har nu lagt dit en trumma, dock väl klen. Kanske funkar om den hålls ren, den är kort.

Stig har talat med FÄ till hörntomten. Han anser sig inte ha tid att lägga en trumma.

ÅHS DV dikar ur och lägger trumman med eget folk. FÄ betalar 1.500:- kr för trumma och material.

Bertil tar kontaktat ledningskollen. Ryda utför jobbet så snart tillfälle ges.

Trumma har lagts av Ryda. FÄ får ansvara för att den hålls ren med spolning vår och höst.

Status: Avslutad

42. Grundkurser för våra nya mätinstrument.

Göran hjälper oss med avvägningsinstrumentet.

Ingeman undervisar i metallsökaren.

Status: Löpande

43. Årsta Havsbadsvägen 92

Stig har fått förutsättningarna av Göran. Stig kontaktar vägverket och informerar FÄ, Madeline Lundgren.

Stig rapporterar till Madeline,vad om vad som görs på ÅHBV 90. Möjligheten för rör till brunn på Loggvägen.

Stig har talat med ägaren på ÅHV 92 som bygger nytt. Han har gjort en stenkista för sitt dagvatten.

Vi skall få ritning från entreprenören. Ny rapport har Madeline fått om läget.

Har talat med Walter Tellsén på kommunen. De skulle ta vattenprov, men han inte med innan det var igenlagt.

Undersöks om vårt gamla pumphus har något läckage som kan orsaka problem. Stämmer av med Marianne.

Vid samtalet med Marianne/HG framkom att detta inte är på något sätt troligt. Återstår att tala med Trafikverket.

Kontakt med trafikverket har resulterat i att de höjer vägen och ansluter till FÄs tomtgräns. Det blir FÄs egna

kostnad och ansvar att anlägga infart med lämplig lutning. Båda är informerade om förutsättningarna.

Status: Löpande

44. Dagvattenbrunn Gäddstigen/Vår bostads väg

Sverre Hedlund vill lägga en trumma under vägen till vårt öppna dike.

Vi måste inspektera och ge eventuellt tillstånd till ingreppet om det finns kapacitet i diket.

Beslutet blir att FÄ får OK från oss, men måste kontakta kommunen för att om det för LTAn är ok att korsa vägen.

Status: Sverre Hedlund skall informeras.

45. Idrottsvägen/Västra Parkvägen

Thore får in vatten på sin tomt från backen högre upp på vägen. Beror möjligen på att kommunen höjt vägen.

Thore vill att vi sänker vägen, men det är inte möjligt pga LTA som ligger för grunt.

Två lösningar finns. Dike utmed staketet till brunn med en trumma under infarten. Trumman bekostas då av Thore.

Alternativt skeva vägen från Thore och lägga ett rör under vägen till brunnen. Röret behövs i båda lösningarna.

Det rinner vatten från berget och är sankt nedanför trappan på parkeringen.

Status: Löpande

46. Sanden spolas bort i badparken

Vårt dagvatten mynnar ut en bit upp i parken. Här behövs en brunn och ett tätt rör ner i vattnet.

Vi måste inspektera på plats och bestämma lämplig lösning.

Status: Löpande

47. Blockstigen/Fregattvägen

Här behövs planteras träd/buskar för att binda marken. Lämplig lösning tas fram.

Ingeman kontrollera vem som tar det med Lars Sjöholm. Mark och Park tar över projektet.

Status: Löpande

48. Årstahavsbadsvägen 90/ över tomten ner mot Loggvägen

Nybygget kontrolleras avseende hur de löst sitt DV. Stig har varit på plats och talat med byggaren.

De dränerar runt plattan och kopplar taket till fasta rör. Vattnet leds till en stenkista c:a 3 x 2 x 1,5 meter.

Ett skvallerrör mynnar i allmäningen om stenkistan blir full. Vi skall få bilder och ritningar på hur det är utfört.

Kan möjligen något avlasta även Årstahavsbadsvägen 92, punkt 43. Trafikverket höjer vägen se punkt 42.

Status: Löpande

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem.

Status: Löpande

50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull.

DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.

Status: Löpande

51. Sven W 69 Dagvattenavledning

Önskar släppa dagvatten från taket till dassgången. Ges OK om vattnet läggs i fast rör till diket vid Konstnärstigen 1.

Status: Påbörjat/Löpande