Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2018-03-06

 1. Idrottsvägen 14 och 16 – Alternativa förslag diskuterades. Beslöts gå vidare med en helhetslösning med öppet dike utmed Sven W väg östra sida utanför nr. 4-8. Ledning läggs under prickmark på Utsiktsvägen 1 sydvästra hörn.
 2. Trumma under ÅH-vägen vid Fregattvägen samt ÅH-vägen 68 och 70 – Trafikverket har tagit upp frågan och återkommer efter inventering av ledningar i närheten.
 3. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen – Anslutning enligt förslaget ner till ÅH-vägen genomförs när entreprenör finns tillgänglig.
 4. Trollstigen, speciellt nr 15 - Genomförs enligt förslaget när entreprenör finns tillgänglig.
 5. Diket G:a vägen 24 till förbi nr 32 – Sträckan har avvägts och diket kommer att justeras så snart entreprenör är tillgänglig.
 6. Våtmark – Början till en utredning presenterades – markägaren kontaktas.
 7. Kolonivägen 4 – Utreds vidare – dike utmed Blockstigen har veterligen aldrig funnits.
 8. Sagostigen 6 – Fastighetsägaren Sagostigen 8 kontaktas.
 9. Idrottsvägen 1–3 – Utreds var ledningen från brunnen ner i Hamnbacken avslutas.
 10. Västra parkvägen 43 - Avvakta Vattenfalls arbete och återställning av vägens ytskikt.
 11. Fregattvägen 9 – Brunnslocket utanför tomten bör bytas till plangaller vid P-plats och ev. sänkas för att leda bort vatten på vägen.
 12. Idrottsvägen ev. dike och trumma under vägen före Torgvägen – Bedöms efter regn.
 13. Dokumentation – Vi bör undersöka möjligheten att få egen kompetens att fastställa läget för brunnar och ledningar. Positionsbestämning skulle underlättas om GPS kan hyras eller lånas.
 14. Vattensamlingar vid Sven W väg södra sidan väster om Badvägen – undersöks om de kan ledas ner till kupolbrunnen vid väghörnet.
 15. Runda plan – Vad göra med avrinning från Sven W väg?
 16. Torgvägen 8/Idrottsvägen 52 – Vatten rinner in på tomten från Torgvägen.