Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2018-01-17

 1. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen – Behov av dike samt dräneringsledning längs släntfot, för anslutning till befintlig ledning, eventuellt med spolbrunn före anslutningen. Genomförs när entreprenör finns tillgänglig.
 2. Trumma under ÅH-vägen vid Fregattvägen – Skrivelse skickas till Trafikverket.
 3. Kolonivägen 4 – Dike igenlagt vid Blockstigen – kollas upp.
 4. Idrottsvägen 14 och 16 – FÄ har kontaktats om ev. avrinning via svackdike i dassgången ner till Idrottsvägen. FÄ anmodas att flytta byggnad och rekommenderas att höja marken i lågpunkten. Teknisk lösning tas fram.
 5. Trollstigen, speciellt nr 15 – Entreprenör börjar arbetet i april.
 6. Diket G:a vägen 24 till förbi nr 32 – Sträckan avvägs i närtid.
 7. Vimpelstigen, Skutvägen samt Gäddstigen – Arbetena är utförda – metod att spara bilderna tas fram samt vad och hur DV skall dokumenteras.
 8. Kuttervägen 5 – Fortsätter kontakten med FÄ.
 9. Sagostigen 6 – Avrinning från höjden i söder bedöms i vår.
 10. Idrottsvägen 1–3 – Ledningen ner utmed Hamnbacken är filmad. Brunnen nere i backen letas fram, dels för att kolla var ledningen ansluter, men innan asfaltering sker.
 11. Västra parkvägen 43 – Kvarstår, bedöms ytterligare.
 12. Utsiktsvägen 26 o 28 - Brunnen i dassgången mellan dem är nu BDT för vattenskyddsområdet och skulle kunna användas för DV framöver. Liknande finns även på andra ställen i ÅH.
 13. Jättestigen 3-5 – Klart att efter filter koppla in sitt pumpade DV till sommarvattenledningen och föra in i brunnen vid G:a vägen.
 14. Fem vintertappställen +vid Skutvägen – Skall demonteras och få kupollock placerade över brunnarna som på något sätt är anslutna till DV.