Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-11-21

 1. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen – Behov av dräneringsledning längs släntfot, för anslutning till befintlig ledning. Genomförs när entreprenör finns tillgänglig.
 2. Trumma under ÅH-vägen vid Fregattvägen – Trafikverket uppmanas att byta trumman.
 3. Idrottsvägen 14 – Nivån på på tomtens lågpunkt får avgöra lämpligt djup på diket utmed Idrottsvägen så att tomten kan dräneras dit.
 4. Trollstigen, speciellt nr 15 – Genomförs när entreprenör finns tillgänglig.
 5. Åtgärderna G:a vägen 1, 13, 25 och 27Nr 1: Troligen behöver hela trumma bytas ut från diket vid nr 2 fram till ÅH-vägen nedanför nr 1. Nr 13: Stoppet berodde på två instoppade dränledningar från fastigheten – togs bort och ny trumma ersatte. Nr 23: Infart utan trumma togs bort och ersattes med dike. Nr 25: Infarten grävdes upp och trumma lades ner med viss svårighet vid VA-anslutningen. Nr 27:g.a. VA-schaktet i G:a vägen kan en ledning inte läggas tvärs vägen och avvattna diket söder om 27:ans infart. Trumma under infarten krävs.
 6. Diket G:a vägen 24 till förbi nr 32 – Hela sträckan avvägs så snart tillfälle finns.
 7. Vimpelstigen, Skutvägen, ÅH-vägen 82 o 84 – Kommunen har färdigställt dike o sidotrumma längs Skutvägen ned till Vimpelstigen. ÅHS ansluter därefter till rännstensbrunn på andra sidan Vimpelstigen och möjliggör därvid anslutning från berörd fastighet Skutvägen 19.
 8. Blockstigen 8, 12, 13 och Mellanstigen 10 – Blockstigen fixats. Återstår att få bort massor som lagts på samfälld mark. Görs på ett sätt som inte skadar redan genomförda åtgärder.
 9. Gäddstigen, norra sidan – Lösning med dike är framtagen, genomförs när entreprenör finns.
 10. Idrottsvägen 1–3 - En brunn har hittats, filmas så snart som möjligt.
 11. Västra parkvägen 43 – Brunnen ligger nu innanför nyanlagd stödmur – kollas!
 12. Trafikverkets översyn av ÅH-vägen – Verket åtgärdar det som det finner nödvändigt. ÅHS sammanställer synpunkter inför ett möte vecka 48.
 13. Lotsvägen 1 – Beslöts att ersätta FÄ för vissa skador och åtgärder
 14. ÅH-vägen 70 – Föreslogs enligt skiss att pumpa till Trafikverkets brunn. Kostnaderna för åtgärden bestrids dock av fastighetsägaren.
 15. Brunn vid Sven W väg/Badvägen – Förbättras med betongkrage alternativt kupollock.
 16. Brunn vid Torget – anmäldes vara felplacerad.
 17. Fregattvägen/Kuttervägen – Stor jordhög med okänt ursprung skall forslas bort.
 18. Avvägningsinstrument. – Föreslogs att inköpa ett efter pris- och prestandakoll.
 19. P-platsen Sven W väg/Idrottsvägen – Platsen lutar fel och behöver dräneras med dike i mitten parallellt med Idrottsvägen. Föreslogs också att mittplanket flyttas så att bilar bara står på ena sidan, vilket ger bättre manöverutrymme.
 20. Diket vid Ryttarstigens förlängning – Trumman sänks för att få snabbare avvattning av marken och diket vid kraftigt regn.