Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-10-24

 1. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen – behov av avskärande dränering nere vid släntfoten – utförs på ÅHS bekostnad.
 2. Idrottsvägen 14 – mycken blöta i tomtens nordöstra hörn. Beslöts att öppna diken inte skall anläggas i dassgångar – försvårar framkomlighet. Möjligen breda grunda svackdiken, alternativt ledningar. Vattnet kommer från höjden söderut. Diket och sidotrummor vid Idrottsvägen kan sänkas.
 3. Idrottsvägen 23 - Vi avvaktar resultatet av åtgärderna. Närmast att utföra är dike och ledning under Idrottsvägen till befintligt dike som leder till Torgvägen.
 4. Trollstigen, spec. nr 15 – En aktivitetsplan antogs: 1: Dike på båda sidorna, om än smala.
  2: Hel ledning som svänger förbi berget utanför nr 14. 3: Gallertrumma under infarten vid nr 16, på FÄ bekostnad. 4: Kräva fortsatta egna arbeten för att hindra vatten ut på vägen.
 5. Åtgärder G:a vägen 13, 23, 24, 25 och 27 samt korsningen med Trollstigen –trumma lagts under infarten till nr 25 och även vid nr 13 där stoppet visade sig bero på instuckna dränledningar i sidotrumman. Lilla infarten till nr 23 har tagits bort och blivit dike. Nr 24 har anmält svår översvämning av tomten. När sommarvattenledningen kan tas bort under korsningen med Sagostigen kan hela dikets längd från nr 24 därefter avvägas på nytt och sänkas. Nr 27 har anmält stor vattensamling i diket söder om infarten som saknar trumma, FÄ bekostnad. Sägs att där har funnits en trumma tvärs under G:a vägen före kommunala VA.
 6. G:a vägen 1 - Är trummans utlopp från diket på motsatta vägsidan borttaget? Trumma filmas.
 7. G:a vägen 32 - Diket norr om fastigheten bör sänkas.
 8. Vimpelstigen, Skutvägen, ÅH-vägen 82 och 84 – Mycket vatten på tomter. Skutvägens norra sida ska anslutas till brunn i Vimpelstigen via dike och trumma. Dike behövs på ÅH-vägens östra sida - tomterna från nr 84 till Lotsvägen får in vatten från vägen. Trafikverket kontaktas.
 9. Kuttervägen 5 – översvämmad tomt – FÄ kontaktas.
 10. Blockstigen 8, 12 och 13 samt Mellanstigen 10 – ledning under allmänningen söks, en spolbrunn etableras. En vall på samfälld mark tas bort. Ev. anläggs ett dike norr om nr 8.
 11. Trumma under passage över diket vid Ryttarstigens förlängning – Markägaren vill ha kvar passagen - ny lägre liggande 400 mm trumma läggs för att öka genomströmning.
 12. Sagostigen 6 – avvaktar åtgärd av FÄ på högre liggande tomt.
 13. Gäddstigen och Östra Parkvägen – Nytt slitlager har höjt Gäddstigen, men den bör också skevas och dike anläggas på norra sidan. Avvaktar med Ö Parkvägen – höja tomt?
 14. Idrottsvägen 1–3 - Inströmmande dagvatten. DV-brunnen filmas, styr vattnet i backen genom att skeva vägen och lägg ev. gallerlock på brunn vid Hamnbacken nr 7.
 15. Badparken – Översvämning - stoppet har åtgärdats.
 16. Badvägen – Filmning visade att trumman var oskadad. Dike och trumma under vägen önskas på FÄ:s bekostnad. Kommunen kan skeva vägen. En spolbrunn kollas.
 17. Underhållsplan – ansågs att förslaget kan gå vidare.
 18. Trafikverkets översyn av ÅH-vägen och underhåll. När kommer utlovad översyn att ske?
 19. Lotsvägen 1 – Beslöts fortsätta titta på krav och entreprenörens åtgärder.