Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-08-15

 1. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen, Ett fördröjningsmagasin är återskapat i övre delen. Vattnet måste på ett kontrollerat sätt rinna ner till ÅH-vägen och därvid hindras dra med sig delar av vägbanans ytskikt. Vi fortsätter samverkan med kommunen.
 2. Konsekvenser för ÅH-vägen, avrinning och ansvar vs fastighetsägarna längs vägen. Alla fastighetsägare som anmält problem har uppmanats att kontakta Trafikverket.
 3. Åtgärder Vimpelstigen - Lotsvägen. Berörda fastigheter ligger i ett lågpunktsområde och har svårigheter att avvattna sina tomter där lerskikt dominerar. En befintlig ledning har undersökts och den passerar under fem byggnader till ett stopp i ledningen.
 4. Några anmälningar efter skyfallet 28 juli:
  ÅH-vägen 22 (Runda plan), vattnet skall ledas till stora kupolbrunnen vid ÅH-vägen.
  Utsiktsvägen 17 – problem liknande som för nr 15, vägsidan eroderad.
  Hårsfjärdsstigen – vatten ut på ÅH-vägen - inte ner i brunnen på södra vägsidan.
  G:a vägen/Trollstigen – inget vatten ner i brunnen eller i diket utan in under huset på nr 7,
  Vattenfall har ansökt att lägga en kabel utmed Trollstigens norra sida från G:a vägen halvvägs till ÅH-vägen, ev. samordning med nedläggning av DV-ledning.
  Sagostigen 6-8 har mycket skador på stigens backe.
  Västra parkvägen 7, eroderad väg, grus runnit ner i branten.
  Tryckarestigen/Torgvägen
  – mycket vatten ut på Torgvägen från Tryckarestigen.

  ÅH-vägen 71 och 73 – skador på vägen anmält till kommun.
  Gäddstigen - små bäckar i vägen rann ner i diket och stannade utanför nr. 5.
  Ö Parkvägen – vattnet rann ner utefter backen och in på nr. 7.
 5. Övriga frågor.
  Bollstigen, Stora diket i Ryttarstigens förlängning behöver sänkas något - trumman under stigen har tryckts upp av skogsmaskiner.
  ÅH-vägen 63-65 – ÅH-vägen har höjts så mycket att slänten ner till grindarna är för brant.
  Sven W väg 55, vatten bör avledas från tomtgränsen i ledning under vägen till befintlig brunn på vägens södra sida. Vägen är skevad åt fel håll.
  Idrottsvägen 23, vatten rinner in från högre liggande område mot LTA-brunnen vilket inte accepteras av SKT. Dike utmed vägens motsatta sida och trumma under vägen till befintligt dike nedströms föreslås.
  Dikesrensning, flera diken har tagit emot mycket grus vid skyfallet 28/7, trumögon och brunnslock har täppts igen.
  Idrottsvägen 1–3, problem med inströmmande dagvatten på tomterna.