Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-06-20

Genomförda åtgärder
Filmningar 1 juni, Dagvattenledningar filmade på 13 adresser.

Spolningar 19 juni, Dagvattenledningar och brunnar spolade på 10 adresser.

Söktråd saknas, Fiberledning kan inte hittas då s.k. söktråd saknas, alternativen blir:
1) försiktigt gräva fram ledningen; 2) använda GPS-koordinater om de finns; 3) Finns en oskadad rörände kan en sond köras in - instrument kan noga bestämma läget.

Gamla vägen-Skogsråstigen, Kommunen har lagt en ledning från diket vid G:a vägen 23, under infarten och till diket på Skogsråstigens norra sida. En lyckad lösning.

BDT till dike, FÄ informerats om gällande regler. Permanentboende måste ansluta sig till kommunala VA och att det kan bli böter större än anslutningsavgiften.

Fortsatta planerade åtgärder
Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen, Fortsätter med förslag till kommunen. Vattnet måste hindras att rinna ner på östra sidan.

Utsiktsvägen 15, Klart för att genomföra arbetet.

V Parkvägen 43, Avvakta FÄ:s åtgärd med stödmur.

Trollstigen 16, Stor hårdgjord yta lutande ner till vägen på tomt. FÄ vidtar lämpliga åtgärder samt minskar ytan. Avvakta resultatet och ev. anlägga en brunn, möjligen ett smalt dike.

Gamla vägen, Problemen utmed vägen kollas. Ev. läcka i brunnen mellan G:a vägen 11 och 13.

Jättestigen. Brunnen i korset med G:a vägen sväljer vattnet, men avrinningen oklar.

Ryttarstigen, Trumöga har, när skogsmaskiner kört över det, tryckts upp och kan nu sänkas.

Vimpelstigen 5–7, ÅH-vägen 82, Segelstigen, Resultatet av spolningarna 19 juni visar på en svårbedömd situation – kollas upp.

ÅH-vägen 18 och 20, Ökat vatten på tomt efter vägens breddning. FÄ kontaktar Trafikverket.

ÅH-vägens södra sida, Torget – Simmarstigen. Detta tas upp vid slutbesiktningen 27/6.

Butiken vid Torget, Brunnen öster om lastkajen åtgärdas.