Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-05-22

Genomförda åtgärder
Möte med kommunen och vägenheten om ÅH-vägen och egna vägar.  Positivt och tillmötesgående.
Vad gäller dike utmed ÅH-vägens södra sida mellan Torget och Simmarstigen avvaktas med bedömning efter regn.

ÅH-vägens norra sida från Torget, Dålig avrinning, litet fall för diket utmed ÅH-vägen nära Torget. Trafikverket har dock nyligen åtgärdat diket. Åtgärden bedöms senare.

Gamla vägen, Vimpelstigen, Lotsvägen, ÅH-vägen. Nivåer för diken, ledningar och brunnars anslutningar bestämda och dokumenterade. Spolning och filmning kvar att utföra.

Fortsatta planerade åtgärder

Gäddstigen, Anlagda diket ska förbättras och kompletteras med ledning.

Tryckarstigen, Vatten rinner ut på Torgvägen –- kommunens ansvar, lämplig åtgärd tätskärm.

Elektriska gatan, Backen ner till Fregattvägen. Åtgärdsförslag att skicka till kommunen utarbetas.

Utsiktsvägen väster om Badvägen, Dräneringsledning läggs nästan från högsta punkt ner till Badvägen och ansluts till diket.

Västra Parkvägen 43. Lågpunkten vid dassgångens anslutning dräneras.