Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-04-27

Genomförda åtgärder
Torget, ledningsdragningar klara och anslutna till takavvattning.

Badvägen 3, funktionen för stora brunnen utanför tomten är klarlagd - en del av det gamla
dagvattensystemet vid Badvägen. Det fanns ytterligare några sådana brunnar.

”Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät”. Ett tillägg förs in i skriften.

Fortsatta planerade åtgärder

Gäddstigen, Anlagda diket ska förbättras och kompletteras med ledning.

Tryckarstigen, Vatten rinner ut på Torgvägen –- kommunens ansvar, lämplig åtgärd
diskuteras.

Kommunen har påbörjat arbetet med att åtgärda de brister för dagvatten som vi kommit
överens om och som har orsakats av VA-arbetet.

Trafikverket underhåll kontaktas angående diken. Skrivelse om övriga åtgärder dagvatten
skickas på nytt till verket.

Vimpelstigen, Gammalt ledningssystem och diken i området mellan ÅH-vägen, Vimpelstigen
och Lotsvägen undersöks inför eventuell åtgärd.

Elektriska gatan, Backen ner till Fregattvägen. Åtgärdsförslag att skicka till kommunen utarbetas.